Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE na temat Centrum Zielonych Technologii

 

Projekty realizowane:

    

"Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Celem projektu jest podniesienie do końca września 2019r. kompetencji 130 uczniów i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację zmodernizowanego programu rozwojowego. Uczniowie korzystający ze wsparcia projektowego będą mogli wzmocnić i wyrównać swoje szanse edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą mogli poszerzyć umiejętności praktyczne poprzez udział w stażach zawodowych oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach branżowych.


"Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30K i 28M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej (w tym PAI) świadczone przez CIS w Łomży, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 33 osoby


Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych od 1 lutego rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).


BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pt. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje subregion białostocki tj. powiat białostocki oraz miasto Białystok. Ze wsparcia Ośrodka korzystać mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie działania Białostockiego OWES oraz Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu białostockiego.


Ekonomia Społecznego Sukcesu - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wspiera rozwój Ekonomii Społecznej i tym samym informuje, iż Fundacja Aktywności Regionalnych realizuje projekt, którego celem jest promocja przedsiębiorczości społecznej oraz wsparcie integracji społecznej i zawodowej, a także aktywizację w przedsiębiorstwach typu społecznego poprzez udział w seminarium, doradztwie, szkoleniach oraz wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstw społecznych.


Program Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Szansą na Zatrudnienie

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt, którego operatorem jest Europejski Fundusz Społeczny, skierowany jest on do ludzi młodych (15-29l.), które są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, (nie są zarejestrowane w PUP) zamieszkują na terenie pow. m. Łomża, pow. łomżyńskiego, pow. kolneńskiego oraz pow. zambrowskiego po przez podniesienie kwalifikacji a także nabycie doświadczenia zawodowego na kierunkach tj. kucharz, kierowca ciężarowy, sprzedawca, operator wózków widłowych, kadry i płace.

 

 

Projekty zrealizowane:

 

VADEMECUM SENIORA - partycypacja społeczna osób 60+ w gminie Dobrzyniewo Duże

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza 40 osób w wieku 60+ zamieszkujących gminę Dobrzyniewo Duże do udziału w projekcie pt. „VADEMECUM SENIORA - partycypacja społeczna osób 60+ w gminie Dobrzyniewo Duże”

 

Szkolenia w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu

Cykl szkoleń dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej i nowej perspektywie finansowej w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu.

 

Północno – Wschodni Klaster Zielonych Technologii

Zapraszamy podmioty działające w obszarze zielonych technologii (technologii sprzyjających ochronie klimatu, wspierających gospodarkę odpadami, technologii wodno-ściekowych, technologii niskoemisyjnego transportu, technologii opartych na oszczędności energii i materiałów) w szczególności w branży: przemysłowej, budowlanej, rolno-spożywczej, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, turystycznej do zapoznania się z zasadami działania Północno – Wschodniego Klastra Zielonych Technologii. 

 

Program aktywizacji zawodowej osób młodych – szansą na zatrudnienie (Działanie 6.1.1 PO KL) – projekt mający na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkanek i mieszkańców miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego. 

 

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych od 1 czerwca rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

 

Podlaskie żłobki – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy to kolejny projekt Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5, „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu są Spółdzielnia Socjalna „Jedyneczka” w Suwałkach prowadząca żłobek „Jedyneczka” oraz KAM Katarzyna Jakoniuk prowadząca żłobek „Nibyalndia” w Białymstoku.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński (Działanie 7.2.2 PO KL)projekt realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami: Ośrodkiem Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz Starostwem Powiatowym w Łomży, skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych oraz otoczenia ekonomii społecznej z terenu subregionu łomżyńskiego.

 

       

PWP Ekonomia Społecznego Sukcesu (Działanie 7.2.2 PO KL) – projekt realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych. Idea projektu opierała się na poszukiwaniu długotrwałych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu franczyzy społecznej w regionie.

 

Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy- Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Dzienną Opieką na Dziećmi „Leśna Kraina” Dagmara Grząkowska oraz Artewos Ewa Ejsmont zrealizowały projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5, „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Spółdzielnia jest kobietą (Działanie 7.2.2 PO KL) – Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych kobiet w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa (Działanie 8.1.2 PO KL) – projekt szkoleniowy Fundacji, skierowany do kobiet i mężczyzn, mieszkańców województwa podlaskiego, będących rolnikami i domownikami.

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych była partnerem merytorycznym organizowanego II Podlaskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 14.09.2013r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Spotkania rady programowej odbywały się w siedzibie Fundacji (czytaj dalej).

 

PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania  i wdrażania nowych metod modernizacji ofert kształcenia zawodowego w woj. podlaskim  (Działanie 9.2 PO KL) - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Volkskochschule im Landkreis Cham (NIEMCY), Copilot Partners (FRANCJA), Universidad Nacional de Educacion a Distancia (HISZPANIA) realizowała projekt w ramach Działania 9.2. Projekty innowacyjne.

 

Kobieta Przedsiębiorcza (Działanie 6.2 PO KL) - projekt wspierający i rozwijający przedsiębiorczość i samozatrudnienie wśród kobiet, mieszkanek województwa podlaskiego Więcej informacji

 

Lokalne warsztaty florystyczne (Działanie 6.3 PO KL) – projekt Fundacji, realizowany od stycznia 2012r., skierowany do mieszkanek i mieszkańców gmin Dobrzyniewo Duże, Krypno, Knyszyn, Jasionówka; w ramach którego zaplanowano warsztat florystyki, bukietów, plastyki obrzędowej oraz doradztwo zawodowe i warsztaty aktywizujące.

 

Wizyta delegacji z Francji

W dniach 16-17 listopada 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała polsko-francuskie spotkania branżowe z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z regionu Poitou Charentes, Partnerami Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich oraz przedstawicielami Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku. Więcej informacji

 

Szkolenie dla rolników i kwaterodawców

W dniach 26.10.2011 oraz 27.10.2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała w Centrum Astoria w Białymstoku się szkolenie pt. „Szkolenie i wymiana doświadczeń rolników i kwaterodawców dotycząca zagospodarowania i urządzenia terenów wiejskich”. Uczestnikami szkolenia byli m.in. przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych, gmin, agroturyści, kwaterodawcy i rolnicy z województwa podlaskiego. Celem szkolenia było przede wszystkim podniesienie kwalifikacji kwaterodawców i standardu kwater agroturystycznych oraz promocja agroturystyki i produktów regionalnych województwa podlaskiego. Niezwykle ciekawym punktem programu była prezentacja dobrych praktyk z Małopolski przedstawiona przez Panią Bożenę Srebro – Dyrektor Sądeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów.

Więcej informacji w materiale filmowym TV Białystok.

 

Smaczne warsztaty kulinarne

          W dniach 20-21 października 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej Wiejskich zorganizowała się warsztaty kulinarne pn. „Smaczne warsztaty kulinarne – ostoją tradycji obszarów wiejskich”. Warsztaty odbyły się w Hotelu Zacisze w Piątnicy/ k. Łomży. Wzięło w nich udział 50 osób, w tym członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego i wysokomazowieckiego. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie przygotowywania i wytwarzania produktów tradycyjnych oraz regionalnych pochodzących z naszego regionu.

 

Konferencja Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia

W dniach 29-30 czerwca 2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów zorganizowała konferencję "Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia”. Konferencja odbyła się w Białowieży. Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego oraz samorządu województwa we wdrażaniu Osi 4 Leader PROW 2007-2013, jak też przybliżenie perspektywy realizacji działań KSOW w latach 2012-2013.

 

Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich

     W dniu 06.06.2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej zorganizowała w Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku konferencję pt. „Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich”. W konferencji wzięło udział 99 uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół: Publicznego Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Celem tego spotkania było pokazanie młodzieży jakie działania podejmują władze rządowe i samorządowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Wyjazd studyjny do wsi tematycznych

     W dniach 2-4.06.2011 r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów zorganizowała wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób: właścicieli kwater agroturystycznych, animatorów życia wiejskiego oraz lokalnych grup działania. Podczas wyjazdu odwiedzono wsie Sierakowo, Dąbrowa oraz Paproty. Celem wyjazdu był rozwój tego typu dobrych wzorców na obszarze naszego województwa i przeniesieniu ich na nasz teren.

 

Rodzice aktywni zawodowo

(Działanie 7.2.1 PO KL)- Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami Biurem Inicjatyw Rozwojowych oraz Szkołą Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku zakończyły realizację projektu mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Moja Firma III edycja

Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyło realizację kolejnej edycji projektu, którego celem było wspieranie finansowe i szkoleniowo-doradczego nowopowstałych przedsiębiorstw. Kompleksowość działań w projekcie pozwoliła na wsparcie szerokiej grupy 50 Uczestników Projektu oraz realizację celu ogólnego, tj. promocję oraz wspieranie inicjatyw celem tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Ekonomia społeczna w Puszczy Knyszyńskiej

(Działanie 7.2.2 PO KL) -  Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska” zakończyła realizację projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej” skierowanego do mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ABC lidera wsi

(Działanie 9.5 PO KL) – w grudniu 2010r. zakończyła się realizacja projektu skierowanego do mieszkanek i mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25tys. mieszkańców z województwa podlaskiego, w szczególności do mieszkańców gmin: Krypno, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka. 

 

Wsie tematyczne na Podlasiu – nauka i rozwój

(Działanie 9.5 PO KL) – projekt skierowany do mieszkańców 15 gmin powiatu białostockiego, mający na celu podniesienie kwalifikacji i świadomości mieszkańców powiatu w zakresie tworzenia i wdrażania modelu wioski tematycznej.

 

Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja 

(Działanie 9.5 PO KL) - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z końcem lipca 2010r zakończyła realizację projektu w ramach Działania 9.5 POKL ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 

Wieś tematyczna w Powiecie Suwalskim jako oddolna inicjatywa edukacyjna

(Działanie 9.5 PO KL) - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z końcem lipca 2010r zakończyła realizację projektu w ramach Działania 9.5 POKL ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 

Wiedza dla Podlasia  

(Działanie 9.3 PO KL)-  projekt upowszechniający formalne kształcenie ustawiczne poprzez kampanię promocyjno – informacyjną skierowaną do mieszkańców województwa podlaskiego, przede wszystkim do osób w wieku 25-64. Kampania promująca korzyści płynące z ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności.

 

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerem Ramboll DK (Dania) zakończyło realizację projektu, mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej, wykształcenie obywatelskich postaw proekologicznych, wzrost popytu na wykorzystanie „zielonych technologii”, „zielonych zamówień”, zainteresowania biznesem przyjaznym środowisku oraz wzrost ilości inicjatyw partnerskich w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego.

 

Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja

   (Działanie 6.3 PO KL) - Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu skierowanego do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys., w szczególności powiatu białostockiego oraz powiatów ościennych.

 

Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja (Działanie 9.5 PO KL) - Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie zakończyło realizację projektu szkoleniowego w ramach Działania 9.5 PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 

Rodzina a praca- Rodzice aktywni zawodowo

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowało projekt mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Podlaskie ABC organizacji wiejskiej

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem, Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu „Podlaskie ABC organizacji wiejskiej”.

 

WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwałkach od listopada 2008 do lutego 2009 organizowało spotkania upowszechniające ideę wsi tematycznych.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami – Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Urzędem Gminy Dobrzyniewo Duże realizowało projekt mający na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Gmina Krypno – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami – Starostwem Powiatowym w Mońkach, Urzędem Gminy Krypno i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie realizowało projekt mający na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Krypno poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Gmina Czarna Białostocka – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami – Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Gminą Czarna Białostocka i Wiejskim Domem Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej realizowało projekt mający na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Czarna Białostocka poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami – Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu skierowanego do mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu białostockiego.

 

„RAZEM” – W KIERUNKU WIOSKI TEMATYCZNEJ NA PODLASIU

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowało projekt upowszechniający modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia wioski tematycznej wypracowane przez Partnerstwo RAZEM oraz Fundację Wspomagania Wsi.

 

Moja Firma II edycja

W dniu 30.05.2008 r. Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyło realizację II edycji projektu Moja Firma

 

Centrum Zielonych Technologii

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowało projekt Centrum Zielonych Technologii w Partnerstwie z Podlaską Stacją Przyrodniczą NAREW oraz Biurem Inicjatyw Rozwojowych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL …

 

Talk It

Projekt „TALK-IT” miał na celu ułatwienie dostępu i promocję ciągłego kształcenia i rozwoju kompetencji językowych przedsiębiorców branży turystycznej poprzez organizację kursów pilotażowych w województwie podlaskim…

 

Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu

Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyło realizację projektu „Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu”. Uczestnikami szkoleń mogli być mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego…

 

Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych

Zakończyła się realizacja projektu Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych realizowanego przez Biuro Inicjatyw Rozwojowych oraz Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Moja Firma

Forum Inicjatyw Rozwojowych wspólnie z Partnerem Biurem Inicjatyw Rozwojowych zakończyło realizację projektu „Moja Firma” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości...

 

Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa

Uprzejmie informujemy, iż w czerwcu 2006 Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Fundacją Edukacji i Twórczości zakończyły realizację projektu Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Jednocześnie zawiadamiamy, iż opublikowano podręcznik „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Materiały szkoleniowe”, do lektury którego serdecznie zapraszamy.

Mamy nadzieję, że wiedza nabyta na szkoleniach, warsztatach i podczas wyjazdu studyjnego przyczyni się do zakładania i rozwijania już założonych gospodarstw agroturystycznych.

Wszystkim uczestnikom projektu „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa” serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia!  

 

http://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image010.jpghttp://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image003.jpg  http://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image004.jpg  http://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image005.gifhttp://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image011.jpghttp://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image012.jpg

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972