Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

Celem Fundacji jest:

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

 

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,

2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego,  poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,

3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej,  międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,

4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

 

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

 

 

 

Zarząd:

Dyrektor Magdalena Skup

Wicedyrektor Anna Moczulewska

 

Księgowość/ Biuro Rachunkowe:

Elżbieta Iwona Roszkowska

 

Dział Projektów:

Agnieszka Ewa Jaworowska  - specjalista ds. informacji

Konrad Backiel  - specjalista ds. dotacji i wsparcia pomostowego

 

Oddział Łomża ul. Farna 1, 18-400 Łomża tel: 601 241 828:

Dariusz Budrowski - Koordynator Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości

Karolina Piątek– Specjalista ds. projektu

Bogusława Domian-Kruszewska - doradca ds. reintegracji społecznej oraz doradca ds. reintegracji zawodowej

Elżbieta Iwona Roszkowska – Księgowa Biura Rachunkowego

 

 

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972