Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

„Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa”

 

 

Aktualności:

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni rolnicy i domownicy, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące tereny wiejskie i miejskie do 25 tys. mieszkańców z powiatu białostockiego.

 

W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach serowarstwa, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa.

Warsztaty z zakresu serowarstwa odbyły się w dniach 19-20.07.08 oraz 26-27.07.08 w serowarni w Kościukach w rodzinnym gospodarstwie rolnym Danuty, Andrzeja i Leszka Popko, gdzie uczestnicy poznali technologię wytwarzania serów podpuszczkowych.

Warsztaty wikliniarstwa odbyły się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Chataza Wsią” w Wólce Waniewskiej w dniach 19-20.07.08 oraz 26-27.07.08. Uczestnicy poznali techniki splotu wiklinowego, samodzielnie wykonali koszyki wiklinowe, kwiatki wiklinowe oraz denka okrągłe i owalne. Zajęcia poprowadził pan Zdzisław Kwasek ze Sławna.

Kolejnym modułem warsztatowym były warsztaty garncarstwa. Odbyły się one w Czarnej Wsi Kościelnej u garncarza pana Mirosława Piechowskiego. Uczestnicy poznali techniki pracy na kole garncarskim oraz mieli okazję przygotować różnorodne prace artystyczne. Warsztaty garncarstwa odbyły się w dniach 9-10.08.08 i 30-31.08.08.

W tych samych dniach, w Hermanówce, odbyły się również warsztaty kowalskie. W ramach warsztatów uczestnicy pod czujnym okiem kowala pana Romualda Muszyńskiego wykonali świeczniki z gorącego metalu oraz drobne pamiątki kowalskie.

 

Warsztaty pozwoliły nabyć nowe umiejętności z zakresu wyrobu sera, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa oraz podniosły świadomość uczestników z zakresu korzyści płynących z nabywania pozarolniczych umiejętności zawodowych. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę oraz zostali zachęceni do dalszego samokształcenia. Wszystkie osoby po zakończeniu warsztatów otrzymały dyplomy uczestnictwa w „Podlaskich Warsztatach Rękodzielnictwa”.

Galeria

 

------------------------

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami – Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” rozpoczęło realizację nowego projektu.

 

Cel projektu:

  • Podniesienie pozarolniczych umiejętności zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzrost zdolności  ich zatrudnienia poza rolnictwem.
  • Poprawa aktywności działania lokalnego Stowarzyszenia „Narwiańskie Przysmaki” w kierunku promocji aktywizacji zawodowej.
  • Rozwój dialogu, współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, poprzez promocję współpracy.

 

Uczestnicy:           

Rolnicy i domownicy, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące tereny wiejskie i miejskie do 25 tys. mieszkańców z powiatu białostockiego, woj. podlaskiego, chcące nabyć nowe umiejętności w zakresie rękodzielnictwa.

 

Planowane działania:

·         Warsztaty z zakresu serowarstwa i warsztaty wikliniarskie (19-20.07.2008 i 26-27.07.2008),

·         Warsztaty garncarskie i warsztaty kowalskie (9-10.08.2008 i 30-31.08.2008).

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • Nabycie nowych umiejętności z zakresu wyrobu sera, wikliniarstwa, garncarstwa, kowalstwa.
  • Podniesienie świadomości uczestników z zakresu korzyści płynących z nabywania pozarolniczych umiejętności zawodowych.
  • Zmiana postaw uczestników projektu wobec podejmowania aktywności zawodowej.
  • Nabycie nowej lub rozszerzenie posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
  • Zachęcenie do dalszej kontynuacji samodoskonalenia.
  • Pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywności.

 

Zgłoszenia:

Zainteresowani powinni złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny. Zgłoszenie można przesłać na: e-mail: equal@fir.org.pl; tel./fax 085 675 00 17 bądź pocztą albo dostarczyć osobiście do siedziby Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, lok. 10 (III piętro), 15-077 Białystok. Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 085 654 58 97 lub w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział jest BEZPŁATNY

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

Rekrutacja do 30.06.2008!

 

 

        

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972