Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Celem Fundacji jest:

 

Moja Firma II edycja

 

 

Aktualności:

 

15 maja 2008 r. o godz. 10.30 w Hotelu Villa Tradycja przy ul. Włókienniczej 5 w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące w ramach projektu Moja Firma II edycja.  

 

 

 

O projekcie:

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

 

Projekt jest skierowany do 25 Beneficjentów Ostatecznych (BO) osób nie zarejestrowanych jako bezrobotne zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek i płeć)

 • osób pracujących z terenów wiejskich i miejskich
 • osób odchodzących z rolnictwa
 • osób zagrożonych utratą zatrudnienia
 • młodzieży/studentów do 25 roku życia.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 i spełniają kryteria określone dla Mikroprzedsiębiorcy.

 

 

 

Proponujemy:

 

 1. Usługi szkoleniowo – doradcze dla 25 Beneficjentów Ostatecznych

 

a)  Szkolenia:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości i księgowości
 • Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw
 • Tworzenie biznes planu
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej 2007-2013
 • Zarządzanie strategiczne firmą

 

b)  Doradztwo:

 • Doradztwo indywidualne -  w formie konsultacji indywidualnych przed rejestracją działalności gospodarczych przez BO.
 • Doradztwo inwestycyjne – w formie konsultacji indywidualne i doradztwa inwestycyjnego z zakresu planowanych działań inwestycyjnych oraz wniosków inwestycyjnych

 

 1. Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej, po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla 20 Beneficjentów Ostatecznych

 

a.      wsparcie pomostowe - przysługuje 20 Beneficjentom Ostatecznym w kwocie 700 zł/osobę przez 6 miesięcy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą.

 

b.      przedłużone wsparcie pomostowe - wspomaga przetrwanie przedsiębiorstwa do momentu uzyskania płynności finansowej, udzielone na podstawie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe, 700 zł/osobę przez 6 miesięcy (udzielone będzie w sierpniu za miesiące lipiec- grudzień 2006)

 

c.      jednorazowa dotacja inwestycyjna – przekazana 20 Beneficjentom Ostatecznym wyłonionym na podstawie poprawnie sporządzonych biznes planów, przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa, finansująca tylko wydatki inwestycyjne w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 18 000 zł/osobę.

 

3.   Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe objęte jest pomocą de minimis.

 

 

 

Zasięg projektu:

 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa podlaskiego.

 

 

 

 

Prezentujemy materiał pomocniczy do 3 modułu szkoleniowego, dotyczącego tworzenia Biznes Planu.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

·   Dane Beneficjenta Ostatecznego oraz charakterystyka działalności przedsiębiorstwa (m.in. PKD)

 

PLAN MARKETINGOWY

·   Opis produktu / usługi.

·   W jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga?

·   Jakich kooperantów potrzebujemy do wytworzenia produktu/ usługi? Jak silna jest konkurencja wśród dostawców?

·   Jak będzie wyglądała obsługa posprzedażowa klienta?

 

RYNEK

·   Kim są nabywcy produktów i usług?

·   Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów. W jakim stopniu jesteśmy uzależnieni od dużych klientów?

·   Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy lub eksport?

·   Jak rozwija się branża? Jakie występują tendencje na rynku?  Jak rozdrobniona / skupiona jest  branża (ile jest firm konkurujących)?

·   Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom?

 

KONKURENCJA NA RYNKU

·   Opis głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia  produktu (usługi) na rynek? Czy dokonają oni obniżenia cen swoich produktów (usług), czy uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a może zachowają się w jeszcze inny sposób?

 

DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

·   Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja

 

ZATRUDNIENIE I PERSONEL

 

PLANOWANA INWESTYCJA

·   Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. adaptacja pomieszczeń, zakup maszyn i urządzeń, itp.) oraz uzasadnić konieczność poniesienia wydatku (wskazać jakie efekty ona przyniesie np. wzrost sprzedaży, obniżka kosztów, podniesienie jakości, itp.).

 

ANALIZA SWOT

 

 

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

 

 

  

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972