Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Celem Fundacji jest:

 

Moja Firma

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozliczeniem merytorycznym i finansowym projektu "Moja Firma" informujemy, iż istnieje możliwość odbioru weksli, które były zabezpieczeniem realizacji umowy cywilno-prawnej oraz umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny z panią Katarzyną Kitlas (085 65 45 897) celem ustalenia terminu zwrotu weksli. 

 

 

 

 

Podsumowanie realizacji projektu:

 

30 marca w Hotelu Branicki w Białymstoku odbyło się spotkanie z Beneficjentami Ostatecznymi projektu „Moja Firma”, prezentujące „dobre praktyki” i podsumowujące realizację projektu. Pięciu Beneficjentów Ostatecznych zaprezentowało swoje firmy i specyfikę prowadzonej działalności. Byli to: Agnieszka Niemirowicz DORADZTWO FINANSOWE, ORDYNANS Magdalena Maria Skrzycka, Usługi Remontowo-Budowlane Robert Gotówko, FOTTO Kinga Popko i INNOVATOR Adam Szulc. Zdjęcia.

 

 

Firmy powstałe dzięki wsparciu w ramach projektu MOJA FIRMA

 

 

O projekcie:

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wspólnie z Partnerem Biurem Inicjatyw Rozwojowych realizowało od 15.08.2005r. do 30.04.2007r. projekt „Moja Firma” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

 

Projekt skierowany był do osób nie zarejestrowanych jako bezrobotne:

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek i płeć),

osób odchodzących z rolnictwa,

osób zagrożonych utratą zatrudnienia

młodzieży/studentów do 25 roku życia.

 

W projekcie uczestniczyły osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 i spełniają kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy.

 

Przedmiot projektu:

 

Usługi szkoleniowo – doradcze

a)      szkolenie:

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawy rachunkowości i księgowości

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie biznes planu

b)      doradztwo:

Doradztwo indywidualne -  odbywać się będzie w formie konsultacji indywidualnych.

Doradztwo inwestycyjne - konsultacje indywidualne i doradztwo z zakresu planowanych działań inwestycyjnych oraz wniosków inwestycyjnych przygotowanych przez uczestników.

 

Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej, po rozpoczęciu działalności gospodarczej

 

a) wsparcie pomostowe - przysługuje wszystkim beneficjentom w kwocie 700 zł/osobę przez 6 miesięcy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą.

 

b) przedłużone wsparcie pomostowe - wspomaga przetrwanie przedsiębiorstwa do momentu uzyskania płynności finansowej, udzielone na podstawie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe, 700 zł/osobę przez 6 miesięcy.

 

c) jednorazowa dotacja inwestycyjna – przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa finansująca wydatki inwestycyjne w wysokości 75% inwestycji, nie więcej niż 18 000 zł/osobę.

Dwa spotkania z udziałem przedsiębiorców prezentujących mocne strony i szanse rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, wskazujących najlepsze rozwiązania w zarządzaniu firmą. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa podlaskiego.

 

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972