Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza


Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie pracowników?
Oferujemy dotacje i wsparcie pomostowe wszystkim osobom zainteresowanym utworzeniem miejsca pracy dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejącym, bądź nowo powstającym przedsiębiorstwie społecznym.

 

W naszym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej można starać się o:
♦ dotacje do 20.000 zł‚ na jedno miejsce pracy, maksymalnie 100.000 zł‚ na przedsiębiorstwo społeczne,
♦ wsparcie pomostowe do 9.600 zł‚ na osobę co daje nawet 48.000 zł‚ na przedsiębiorstwo społeczne,
♦ możliwość finansowania 100% inwestycji (bez wkładu własnego i opłat).
 

Dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy otrzymać mogą:
♦ grupa inicjatywna, która założy przedsiębiorstwo społeczne (PS) - w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, chcący założyć PS (spółdzielnia osób prawnych)
♦ podmiot ekonomii społecznej, który przekształci się w przedsiębiorstwo społeczne - w tym organizacja pozarządowa, prowadząca Centrum Integracji Społecznej, a chcąca się przekształcić w PS.
 

Dotacje przyznawane są w oparciu o regulamin udzielania wsparcia finansowego . Dokument posiada kryteria formalne oraz merytoryczne przyznawania dofinansowania, opisuje warunki decydujące o odrzuceniu, czy zatwierdzeniu wniosku o dotację, a także obejmuje kwestie mówiące o tym, kiedy pismo jest kierowane do poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.

Regulamin przyznawania dotacji:
(pobierz)
 

Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe

  Bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana jest w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej lub spółki z o.o. non profit w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Regulamin wsparcia pomostowego: (pobierz)

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972