Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości pobrania zaktualizowanej wersji projektu Budynku w technologii tradycyjnej w licencji OPEN SOURCE (pobierz).

 

------------------------

Aktualizacja 04.06.2014 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego pobrania projektu Budynku w technologii tradycyjnej w licencji OPEN SOURCE. Poniższy projekt przedstawia główne aspekty związane z budową budynku naturalnego ze słomy i gliny o powierzchni do 25m2. Projekt jest skierowany zarówno do Uczestników projektu „Zielone zawody - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” jak i wszystkich zainteresowanych budownictwem naturalnym osób (pobierz).

 

------------------------

Aktualizacja 29.04.2014 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Potencjał województwa podlaskiego w kontekście zielonych technologii i zielonych miejsc pracy” podsumowującej projekt „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”.

 

Konferencja ma na celu promowanie idei zielonych miejsc pracy. Umożliwi wymianę doświadczeń i pozwoli na przedstawienie dobrych praktyk związanych z zielonymi technologiami w kontekście cennych przyrodniczo obszarów północno-wschodniej Polski. Udział w konferencji stworzy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i pozwoli na konfrontację uczestników szkoleń z podlaskim rynkiem pracy i przedsiębiorcami tworzącymi zielone miejsca pracy. Ponadto pozwoli przedstawić ideę funkcjonowania „Podlaskiego Klastra Zielonych Technologii” oraz przystąpienie do tej Inicjatywy (pobierz program).

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zielonymi technologiami i zielonymi miejscami pracy, w tym w szczególności mieszkańców województwa podlaskiego, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych.

 

Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w Hotelu Esperanto mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Legionowej 10. Udział w Konferencji jest bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

 

Uczestnictwo w Konferencji należy potwierdzić do dnia 25 kwietnia 2014r. na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (pobierz formularz).

Formularz należy odesłać do biura Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych faxem:  85 675 00 17, mailem na adres info5@fir.org.pl lub pocztą na adres: ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

 

------------------------

Aktualizacja 22.04.2014 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Milo nam poinformować, iż szkolenia w zawodach Robotnik budowlany, Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej i  Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych w ramach projektu dobiegły końca. W dniach 10-11 kwietnia 2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w WIZYCIE STUDYJNEJ pn. DOBRE PRAKTYKI - ZIELONE ZAWODY I ZIELONE TECHNOLOGIE W WOJ. PODLASKIM oraz w Warsztatach aktywizujących.

 

W dniu 29 kwietnia planowana jest konferencja podsumowująca projekt, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

 

------------------------

Aktualizacja 14.04.2014r

 

 

 

Szanowni Państwo,

W Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu trwają szkolenia w zawodzie robotnik budowlany. W ramach dotychczasowych szkoleń uczestnicy i uczestniczki nauczyli się jak przygotować fundament, wznieść konstrukcję nośną drewnianą przygotowaną pod wypełnienie kostką słomianą, konstrukcję dachu oraz jak wypełnić konstrukcję izolacją termiczną ze skompresowanej słomy.  

 

01.JPG   02.JPG   03.JPG   04.JPG   

,

05.JPG

 

 

------------------------

Aktualizacja 09.08.2013r

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału poświęconego szkoleniom w ramach zawodu Robotnik Budowlany, wyemitowanego w Obiektywie w Telewizji Polskiej S.A. o. Białystok 28 lipca 2013r. (link - od 9.39 minuty )

------------------------

Aktualizacja 09.08.2013r

 

 

Szanowni Państwo,

 

W lipcu realizowane były szkolenia w ramach dwóch modułów:

- Modułu II – Robotnik budowlany. Uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach zajęć praktycznych zapoznali się m.in. z technologią robót ziemnych, szalunkowych, prefabrykacji elementów drewnianych nośnych.

- Modułu IV – Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych. Uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych zapoznali się m.in. z technologią budowy hybrydowej oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni z filtrem żwirowo roślinnym.

------------------------

Aktualizacja 26.07.2013r

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy, iż ruszyły pierwsze szkolenia w ramach projektu. Uczestnicy uczestniczyli w doradztwie indywidualnym oraz  rozpoczęli szkolenia w ramach Modułu I – Alpinista przemysłowy i Modułu IV – Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych.    

------------------------

Aktualizacja 26.06.2013r

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż zakończyła się rekrutacja do dwóch Modułów szkoleniowych: III i IV. Trwa jeszcze rekrutacja do Modułu II – Robotnik budowlany.

Informacje pod nr tel. 85 675 00 17. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

------------------------

Aktualizacja 10.05.2013r.

 

 

UWAGA!!!

 

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 26 kwietnia 2013r.

Pobierz Regulamin (zaktualizowana wersja) (pobierz).

Pobierz Formularz (pobierz PDF), (pobierz doc).

 

------------------------

Aktualizacja 19.04.2013r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 marca 2013r. ruszy rekrutacja do projektu. Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 19 kwietnia 2013r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji (pobierz).

 

W projekcie zaplanowane zostało doradztwo i warsztaty aktywizujące oraz praktyczne szkolenia z zakresu:  budownictwa ze słomy i gliny, montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła, pracy na wysokościach oraz budowy roślinnej i hybrydowej przydomowej oczyszczalni ścieków. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt skierowany jest do 54 rolników i domowników (w tym 10 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami), którzy wyrażą chęć podjęcia zatrudnienia w obszarach nie związanych z działalnością rolniczą lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, mieszkających w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie podlaskim.

 

Zgłoszenie udziału do projektu następuje poprzez dostarczenie wypełnionych i podpisanych dokumentów, w tym w szczególności:

- Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem Uczestnika/czki Projektu i Kartą Motywacji (pobierz)

- Aktualnego zaświadczenia z KRUS.

 

Dokumenty można złożyć:

a)      osobiście w Biurze Projektu – złożenie kompletu wymaganych dokumentów,

b)   drogą mailową* – uzupełniony Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej należy przesłać na adres: info5@fir.org.pl

c)    Fax* – 85 675 00 17.

d)   Pocztą – na adres Biura projektu, tj. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

*Zgłoszenie mailem i faxem będzie potwierdzone w momencie dostarczenia oryginału Formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia mailem lub faxem. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w określonym terminie będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.

 

 

Zapraszamy do kontaktu: 85 675 00 17

 

 

Aktualizacja 22.03.2013r.

------------------------

 

 

O projekcie

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczyna realizację projektu „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Działania projektowe mają na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych rolników i domowników mieszkających w województwie podlaskim, które umożliwią im wybór nowego zawodu w obszarze zielonej gospodarki.

 

Oferujemy doradztwo indywidualne i warsztaty aktywizujące oraz szkolenia w czterech modułach:

I. Szkolenie w zawodzie Alpinista przemysłowy (dla uczestników modułu II i III).

II. Szkolenie w zawodzie Robotnik budowlany.

III. Szkolenie w zawodzie Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

IV. Szkolenie w zawodzie Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS i/ lub ich domowników, mieszkających w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wykonują działalność rolniczą i w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Okres realizacji: marzec 2013r.– kwiecień 2014r.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Więcej informacji już wkrótce!

 

 

 

Aktualizacja 04.03.2013r.

KAPITAL_LUDZKI       UE+EFS_L-kolor  

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972