Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE na temat Centrum Zielonych Technologii

 

Północno – Wschodni Klaster Zielonych Technologii

 

Północno-Wschodni Klaster Zielonych Technologii powstał na bazie doświadczenia Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w realizacji w latach 2007-2010 projektu „Centrum Zielonych Technologii” (link), w którym Fundacja współtworzyła wspólnie z Podlaską Stacją Przyrodniczą NAREW Klaster Zielonych Technologii. Naturalną kontynuacją działań w porozumieniu ze PSP NAREW powołano na mocy Porozumienia z dn. 28.04.2014 r. Północno-Wschodni Klaster Zielonych Technologii.

 

Misją Klastra jest wspieranie podmiotów działających w obszarze zielonych technologii, tj. technologii sprzyjających ochronie klimatu, wspierających gospodarkę odpadami, technologii wodno-ściekowych, technologii niskoemisyjnego transportu, technologii oparty na oszczędności energii i materiałów, w szczególności w branży przemysłowej, budowlanej, rolno-spożywczej, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, turystycznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra przy udziale samorządu, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo – badawczych i instytucji naukowych.

 

Cele Klastra będą realizowane w szczególności poprzez:

1)       budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb podmiotów z obszaru zielonych technologii,

2)       prowadzenie prezentacji nowych technologii,

3)       organizowanie szkoleń dla członków Klastra,

4)       stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz uczelniami o wzajemnych potrzebach i ofercie,

5)       pozyskiwanie środków finansowych w celu finansowania badań, szkoleń, inwestycji,

6)       promocję współpracy przedsiębiorstw z obszaru zielonych technologii,

7)       promocję północno-wschodniego regionu Polski jako regionu atrakcyjnego do inwestowania.

 

Północno-Wschodni Klaster Zielonych Technologii ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli Współpracy. Członkiem Klastra może zostać przedsiębiorca, instytucja, organizacja, lub inny podmiot prowadzący działalność związaną z sektorem zielonych technologii, o ile podpisze Deklarację Współpracy (pobierz) i zaakceptuje treść Regulaminu Klastra (pobierz).

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972