Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy

 

 

 

W związku z kolejną rekrutacją* zapraszamy kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci do udziału w projekcie Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy nr WND-POKL.01.05.00-00-317/12.

 

W ramach projektu oferowana jest opieka nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat w żłobku „Wesoła Niezapominajka” przy ul. Grzecznej 2 w Białymstoku.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 24.01.2014 – 30.01.2014.

 

Uczestniczki Projektu zostaną wybrane biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz sytuację rodziców – priorytetowo będą traktowane kobiety samotnie wychowujące dzieci.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny dostarczyć podpisane dokumenty rekrutacyjne, na które składają się:

a)    wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,

b)    aktualne (wystawione nie później niż na 20 dni przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych) oświadczenie potwierdzające status osoby zgłaszającej chęć udziału w Projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostarczyć należy osobiście bądź pocztą (decyduje data wpływu dokumentów) do Biura Realizatora Projektu – Artewos Ewa Ejsmont w Białymstoku przy ul. Grzecznej 2, od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00, najpóźniej do dnia 30.01.2014 r.

 

Dodatkowe informacje tel. 790 88 35 75

 

Zapraszamy!

 

 

 

*Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu uczestnictwa w projekcie: Realizatorzy Projektu  zastrzegają sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnej edycji rekrutacji (również ograniczonej do określonej grupy docelowej), aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej założone wskaźniki w Projekcie

 

 

…………………………..

Aktualizacja 22.01.2014r.

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Dzienną Opieką na Dziećmi „Leśna Kraina” Dagmara Grząkowska oraz Artewos Ewa Ejsmont realizują projekt pt. „Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5, „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparciem  w ramach projektu objęci zostaną rodzice/opiekunowie prawni 37 dzieci. W ramach projektu oferujemy odpłatną opiekę dzieci w wieku od 6-mcy. do 3 lat. Opiekę świadczą dwa żłobki, działające w Hajnówce - prowadzony przez Dzienną Opieką na Dziećmi „Leśna Kraina” Dagmara Grząkowska i w Białymstoku prowadzony przez Artewos Ewa Ejsmont.

 

W ramach Projektu oferowana jest odpłatna opieka dla dzieci Uczestników Projektu:

- żłobek prowadzony przez: Dzienną Opiekę na Dziećmi „Leśna Kraina”  Dagmara Grząkowska, ul. E. Orzeszkowej 18, Hajnówka oferujący opiekę dla dzieci w wieku 6 m-cy do 3 lat (I edycja)

- żłobek prowadzony przez: Artewos Ewa Ejsmont ul. Bacieczki 65, Białystok oferujący opiekę dla dzieci w wieku 12 m-cy do 3 lat (II edycja).

 

Nabór do żłobków:

I edycja –  22.08 – 30.09.2013,

II edycja – 01.11 – 23.12.2013.

 

Okres realizacji projektu: sierpień 2013 r.– grudzień 2014 r.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

…………………………..

Aktualizacja 02.09.2013r.

KAPITAL_LUDZKI       UE+EFS_L-kolor  

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972