Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

jako realizator projektu

"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE "

Celem projektu jest

zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkańców i mieszkanek pow. m. Łomża, pow. łomżyńskiego, pow. kolneńskiego oraz pow. zambrowskiego. Poprzez udział‚ w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabędą kwalifikacje i doświadczenie pozwalające uzyskać zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób:

∴ biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP),
∴ które mają ukończone na dzień składania formularza zgłoszniowego 15 lat oraz nieukońcone 29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
∴ nie uczestnicząych w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020),
∴ miszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego

Preferowaną grupą Uczestników/Uczestniczek projektu są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce i termin realizacji:

projekt realizowany jest na terenie powiatów: m.Łomża, łomżyńskiego kolneńskiego i zambrowskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

1.Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne - tworzenie indywidualnych planów działań
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż:

1. Szkolenie - Kelner i barman (8 osób): grudzień 2017 - luty 2018r. liczba godzin (teoria + praktyka): 50 h + 40 h
2. Szkolenie - Nowoczesne techniki prowadzenia małej gastronomii z wykorzystaniem HACCP (8 osób): grudzień 2017 - luty 2018r. liczba godzin: 48 h
3. Szkolenie - Marketing branżowy i biznesowy (6 osób): grudzień 2017-luty 2018 liczba godzin: 54 h
4. Szkolenie - Komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem (6 os.): grudzień 2017 - luty 2018r. liczba godzin: 14 h
5. Szkolenie - Słownik sprzedawcy w języku angielskim - podstawowe zwroty, komunikacja z klientem (6 os.): grudzień 2017 - luty 2018 liczba godzin: 60 h

Reklamacje i gwarancje, prawo konsumenckie, klauzule umowne
(6 os.): grudzień 2017 - luty 2018 liczba godzin: 12 h

Kierowca C+E
(9 os.): grudzień 2017 - luty 2018

Kurs dla kierowców przewożących ładunki niebezpieczne ADR (9 os.): grudzień 2017 - luty 2018

Szkolenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa ekonomiki jazdy dla kierowców TIR (8 os.): grudzień 2017 - luty 2018

Szkolenie operatorów wózków widłowych + egzamin (6 os.): grudzień 2017 - luty 2018

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowego:

a. Szkolenie - Kucharz małej gastronomii (8 osób): kwiecień - maj 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 120 h
b. Szkolenie - Kierowca samochodu ciężarowego (16 osób): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 230 h
c. Szkolenie - Kierowca samochodu ciężarowego II edycja (10 osób): sierpień-październik 2017 liczba godzin dydaktycznych: 240 h
d. Szkolenie - Operator wózków widłowych (8 os.): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 67 h
e. Szkolenie - Sprzedawca (8 os.): marzec - kwiecień 2017 liczba godzin dydaktycznych: 100 h

Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Płatny staż zawodowy

Na płatny trzymiesięczny staż zostanie skierowanych 50 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo - doradczym. Osobie skierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1 269,20 zł‚. brutto.

Korzyści z udziału w projekcie

Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:
♦Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
♦ Pośrednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

Dodatkowo uczestnikom stażu zapewniamy badanie lekarskie oraz szkolenie BHP.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie poniżej oraz w Biurze Projektu w Łomży


Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź przesłać pocztą na adres w Łomży:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 Łomża

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828Regulamin (pobierz)

Formularz uczestnictwa (pobierz)

Karta Oceny Formalnej (pobierz)

Kwestionariusz Motywacji (pobierz)

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

Zapytanie ofertowe
(pobierz)

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem
(pobierz)

Startujemy ze szkoleniami!

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń.Harmonogram na kwalifikację wstępną przyspieszoną dla szkolenia kierowca kat. C
(pobierz)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA W ZAKRESIE KAT. C1,C1E,C,CE (pobierz)

PRAWO JAZDY KAT.C - Kolno (pobierz)

PRAWO JAZDY KAT.C - Łomża (pobierz)Harmonogram szkoleń operatorów wózków widłowych (pobierz)

Harmonogram szkolenia sprzedawca
(pobierz)

Harmonogram szkoleń Kucharz małej gastronomii (pobierz)

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972