Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

„Kobieta Przedsiębiorcza”

 

 

Zakończenie rekrutacji do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”

 

Informujemy, iż w związku działaniami rekrutacyjnymi do projektu do dnia 31 grudnia 2010 r. do godziny 15.30 wpłynęło 318 Formularzy Rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne są w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej. Lista osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne (wg numerów identyfikacyjnych Formularza Rekrutacyjnego) zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kobietaprzedsiebiorcza.eu oraz www.for.org.pl.

-------------------------

Aktualizacja 12.01.2011

 

 

Informacja o składzie Komisji Rekrutacyjnej

 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do projektu pn. „Kobieta Przedsiębiorcza” (§ 4, pkt. 5) w celu dokonania oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych, została powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1.     Teresa Birycka

2.     Dorota Isajuk

3.     Maciej Kusiński

4.     Sławomira Machowicz

5.     Marta Małecka-Dobrogowska

6.     Anna Moczulewska

7.     Arkadiusz Niedźwiecki

8.     Tomasz Perkowski

9.     Magdalena Skup

10. Anna Zawada-Perkowska

 

-------------------------

Aktualizacja 10.01.2011

 

 

Ogłoszenie o naborze niezależnych ekspertów do Komisji Rekrutacyjnej

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych - Beneficjent projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”

O G Ł A S Z A

Nabór niezależnych ekspertów, którzy wejdą w skład Komisji Rekrutacyjnej

do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”

 


Głównym zadaniem niezależnego eksperta jest dokonanie nieodpłatnej, bezstronnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz sporządzenie pełnego i wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny.

Dokumenty należy złożyć do dnia 7 stycznia 2011 r., godz.15.30 w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, IIIp., lok. 10, 15-077 Białystok.  Pobierz pełen tekst ogłoszenia

 

-------------------------

Aktualizacja 03.01.2011

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z aktualizacją zapisów Regulaminu rekrutacji zgodnie z kryterium strategicznym dotyczącym przyznawania punktów strategicznych osobom z terenu gmin wiejskich, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wprowadza aktualizację REGULAMINU REKRUTACJI do projektu p.n. „Kobieta Przedsiębiorcza” (pobierz).

 

Aktualizacja dotyczy wyłącznie informacji w pkt. § 3 pkt.1 oraz § 14 pkt.1 Regulaminu, gdzie zmianie ulega zapis na następujący: kobieta zamieszkała na terenie wiejskim (obszar gminy wiejskiej woj. podlaskiego).

 

-------------------------

Aktualizacja 16.12.2010 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w związku z realizacją projektu „Kobieta Przedsiębiorcza” ogłasza rekrutację do projektu. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach przedstawionych w Regulaminie Rekrutacji do Projektu.

 

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginał), osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Projektu:

Forum Inicjatyw Rozwojowych,

ul. Warszawska 34 III p. lok.10,

15-077 Białystok

w terminie 15 grudnia - 31 grudnia 2010r.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w siedzibie Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata.

 

Formularze, które wpłyną przed i po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy na stronę projektu www.kobietaprzedsiebiorcza.eu

 

-------------------------

Aktualizacja 15.12.2010 r.

 

 

 

Rekrutacja Uczestniczek Projektu przeprowadzona będzie przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z ekspertami zewnętrznymi zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginał), osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Projektu: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34 III p. lok.10, 15-077 Białystok w dniach 15 grudnia - 31 grudnia 2010r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata.

 

Formularze, które wpłyną przed i po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:

1.     Regulamin rekrutacji do projektu - pobierz

2.     Formularz rekrutacyjny - pobierz

3.     Karta oceny formalnej - pobierz

4.     Karta oceny merytorycznej - pobierz

5.     Wykluczone nr PKD - pobierz

 

 

UWAGA:

Każda osoba ubiegająca się o środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL jest zobligowana do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

1.     Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz

2.     Regulamin KOW - pobierz

3.     Wzór biznesplanu - pobierz

4.     Wzór Katy oceny biznesplanu - pobierz

5.     Minimalny zakres karty Oceny merytorycznej biznesplanu - pobierz

6.     Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz

7.     Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - pobierz

8.     Wzór oświadczenia dot. otrzymania/nieotrzymania pomocy de mini mis - pobierz

9.     Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

10. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz

11. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczej - pobierz

12. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz

13. Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz

14. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz

15. Wzór umowy cywilno-prawnej - pobierz

16. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Ø       Anna Zawada-Perkowska: info3@fir.org.pl, tel. 85 664-21-68

Ø       Sławomira Machowicz: info5@fir.org.pl, tel. 85 654-58-97

 

-------------------------

Aktualizacja 02.12.2010 r.

 

 

Zapraszamy na stronę projektu www.kobietaprzedsiebiorcza.eu

 

-------------------------

Aktualizacja 17.11.2010 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza” zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej w drugiej połowie listopada 2010.

 

-------------------------

Aktualizacja 25.10.2010 r.

 

Zmiana treści ogłoszenia

Niniejszym informujemy, iż w zapytaniu ofertowym na realizację kampanii rekrutacyjnej i promocyjnej w ramach projektu „Kobieta Przedsiębiorcza” (Znak Sprawy 1/POKL/2010/6.2) w pkt. II. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt II. Kampania rekrutacyjna, pkt. 5. Reklama w prasie regionalnej, zmianie ulega termin emisji reklamy na 15 listopad-15 grudzień.

 

-------------------------

 

Aktualizacja 22.10.2010r.

 

 

Szanowni Państwo,

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do składania oferty na realizację kampanii rekrutacyjnej i promocyjnej w ramach projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert upływa 22.10.2010 roku o godz. 15.00.

Pobierz pełen tekst ogłoszenia.

 

-------------------------

 Aktualizacja 15.10.2010r.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż dokumentacja rekrutacyjna projektu „Kobieta Przedsiębiorcza” dostępna będzie na stronie internetowej pod koniec października 2010 roku.

 

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych kobiet zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

 

Pragniemy podkreślić, że projekt ma charakter kompleksowy. Zakłada skorzystanie z:

- bezpłatnego szkolenia i doradztwa,

- dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 30 000 zł),

- wsparcia pomostowego (1000 zł miesięcznie).

 

 

 

Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

tel.: (85) 664-21-68

e-mail: info3@fir.org.pl

-------------------------

 Aktualizacja 28.09.2010r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 1 września 2010 r. Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczyna nowy projekt „Kobieta Przedsiębiorcza”, wspierający i rozwijający przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

 

Projekt jest  skierowany do 40 kobiet z terenu województwa podlaskiego, w szczególności do:

- kobiet powyżej 50 roku życia,

- kobiet poniżej 24 roku życia,

- kobiet zamieszkałych na terenie gmin wiejskich,

- kobiet długotrwale bezrobotnych. 

 

W ramach projektu oferujemy:

- bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze,

- dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 30 000 zł),

- wsparcie pomostowe (1000 zł miesięcznie),

- możliwość nawiązania trwałej współpracy między właścicielkami nowopowstałych firm.

 

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: październik 2010r.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 Aktualizacja 01.09.2010r.

KAPITAL_LUDZKI       UE+EFS_L-kolor  

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972