Sp�dzielnia jest Kobiet�

Centrum Zielonych Technologii

 

PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja
PODPISYWANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI II edycja

KONKURS 2/2017

Zapraszamy Wnioskodawcw, ktrzy otrzymali mikrodotacj w Konkursie 2/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. wycznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpniej do dnia. 15.09.2017 r. (pitek) w godzinach 8.00 16.00, tel.: (85) 675 00 17

Zaczniki wymagane do podpisania umowy:
 1. Mode organizacje
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)
 3. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego
 4. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)
  Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:
 1. W modych organizacjach osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.
Aktualizacja
30.08.2017
- - - - - - - -NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU


PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja

KONKURS I/2017Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we wsppracy z omyskim Forum Samorzdowym ogasza nabr do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja dla organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.WYNIKI KONKURSU 2/2017 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI - II edycja

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacje w Konkursie 2/2017 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja.

 

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz)

----------------

29.08.2017 (aktualizacja)


2-gi NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU


PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja

KONKURS 2/2017Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we wsppracy z omyskim Forum Samorzdowym ogasza nabr do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja dla organizacji pozarzdowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Termin naboru wnioskw od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.

Przeduono termin skadania wnioskw do 14.07.2017r. 

I. Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja jest zwikszenie iloci rnorodnych maych inicjatyw lokalnych na rzecz wsplnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego modym NGO's umoliwiajc obywatelom wiksze angaowanie si w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.


 

II. Wysoko rodkw

 

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 5000 z. Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 2/2017 na dofinansowanie Mikrodotacji to 143 475,00 z.

 

 

III. Termin realizacji projektw w ramach 2 Konkursu

 

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2017 to 01.09.2017 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2017 to 31.10.2017 r.

- Termin zoenia sprawozdania kocowego z realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2017 to 14 dni kalendarzowych od zakoczenia realizacji projektu

 

 

 

 

IV. Kto moe otrzyma wsparcie?

 

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 30 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny przychd takiej organizacji za poprzedni zakoczony rok obrotowy jej funkcjonowania nie moe przekracza 25 tys. z.

 

V. Kryteria wyboru Wnioskw

 

 

Ocena Wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych w Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

 

II etap - Ocena zgodnoci Wniosku z priorytetami FIO - rekomendacja RADY AMBASADORW (spoeczne ciao opiniodawcze kwalifikujce Formularze do oceny merytorycznej)

 

III etap - Ocena merytoryczna

 

 

KRYTERIUM PREMIUJCE

- realizator lub przedmiot realizacji projektu jest z obszaru tzw."biaych plam" m.in.:
◊ powiat Wysokie Mazowieckie
◊ region kolneski - gmina Kolno, gmina Turol
◊ region grajewski - miasto Grajewo, miasto Szczuczyn
◊ powiat omaVI. Termin i warunki skadania Wnioskw:

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem KRS naley zoy w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.


PRZEDUONO TERMIN SKADANIA WNIOSKU do 14.07.2017

 

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku od 8.00 do 16.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

oraz w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oddzia w omy ul. Farna 1, 18 - 400 oma

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.Logotyp Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) (pobierz)

Dokumenty do pobrania:


Regulamin (pobierz)

Errata do Regulaminu (pobierz)

Formularz wniosku dla modych organizacji (pobierz)

Karta oceny formalnej (pobierz)

Karta rekomendacji (pobierz)

Karta oceny merytorycznej (pobierz)

Umowa (pobierz)

Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

Zestawienie poniesionych wydatkw (pobierz)

Opis faktury (pobierz)

Logotyp Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) (pobierz)

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu.

WYNIKI KONKURSU 1/2017 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI II edycjaInformujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacje w Konkursie 1/2017 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja.

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz)Aktualizacja
31.05.2017
- - - - - - -

PODPISYWANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI II edycja

KONKURS 1/2017

Zapraszamy Wnioskodawcw, ktrzy otrzymali mikrodotacj w Konkursie 1/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. wycznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpniej do dnia. 14.06.2017 r. (roda) w godzinach 8.00 16.00, tel.: (85) 675 00 17 Zaczniki wymagane do podpisania umowy:
 1. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)
 
 1. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)
 3. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego Patrona
 4. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)
 
 1. Mode organizacje
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)
 3. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego
 4. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)
  Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:
 1. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bez Patrona osobami zobowizanymi do podpisania umowy s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.
 2. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych posiadajcych Patrona osobami zobowizanymi do podpisania s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotacj oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.
 3. W przypadku modych organizacji osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.
Aktualizacja
09.06.2017
- - - - - - - -NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU


PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja

KONKURS I/2017Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we wsppracy z omyskim Forum Samorzdowym ogasza nabr do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja dla organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Termin naboru wnioskw od 13.03.2017r. do 30.03.2017r. 

I. Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja jest zwikszenie iloci rnorodnych maych inicjatyw lokalnych na rzecz wsplnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego modym NGO's oraz grupom nieformalnym i samopomocowym, umoliwiajc obywatelom wiksze angaowanie si w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.


 

II. Wysoko rodkw

 

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 5000 z. Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 1/2017 na dofinansowanie Mikrodotacji to 135 975,00 z.

 

 

III. Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu I/2017 to 01.06.2017 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu I/2017 to 31.08.2017 r.

- Termin zoenia sprawozdania kocowego z realizacji projektw w ramach Konkursu I/2017 to 14 dni kalendarzowych od zakoczenia realizacji projektu

 

 

 

 

IV. Kto moe otrzyma wsparcie?

 

- Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, zamieszkujce teren wojewdztwa podlaskiego, zdolne do owiadcze woli, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, a nie posiadajce osobowoci prawnej. Taka grupa moe ubiega si o wsparcie realizacji lokalnego przedsiwzicia mieszczcego si w sferze zada publicznych okrelonej w art.4 UoDPPioW.

 

- Grupa samopomocowa dobrowolny zesp osb zamieszkujcych teren wojewdztwa podlaskiego, zdolnych do skadania owiadcze woli, ktrego aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jego czonkw. Jeeli grupa samopomocowa nie posiada osobowoci prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu I przysuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skad wchodz przynajmniej 3 osoby, a dziaania mieszcz si w sferze poytku publicznego. Jeeli natomiast grupa samopomocowa dziaa w formie organizacji pozarzdowej posiadajcej osobowo prawn, to jeeli spenia warunki dostpu przewidziane dla modych organizacji pozarzdowych, moe uzyska waciwe dla nich wsparcie.

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 30 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny przychd takiej organizacji za poprzedni zakoczony rok obrotowy jej funkcjonowania nie moe przekracza 25 tys. z.

 

V. Kryteria wyboru Wnioskw

 

 

Ocena Wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych w Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

 

II etap - Ocena zgodnoci Wniosku z priorytetami FIO - rekomendacja RADY AMBASADORW (spoeczne ciao opiniodawcze kwalifikujce Formularze do oceny merytorycznej)

 

III etap - Ocena merytoryczna

 

 

KRYTERIUM PREMIUJCE

- realizator lub przedmiot realizacji projektu jest z obszaru tzw."biaych plam" m.in.:
◊ region wysokomazowiecki - miasto, gmina, powiat Wysokie Mazowieckie, gmina Czyew, gmina Sokoy
◊ region kolneski - gmina Kolno, gmina Turol
◊ region grajewski - miasto Grajewo, miasto Szczuczyn
◊ region omyski - gmina, powiat oma, miasto Jedwabne, gmina niadowo, gmina Zbjna, gmina PrzytuyVI. Termin i warunki skadania Wnioskw:

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem (KRS, o ile dotyczy) naley zoy w terminie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.

 

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku od 8.00 do 16.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

oraz w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oddzia w omy ul. Farna 1, 18 - 400 oma

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Zapraszamy organizacje pozarzdowe i grupy nieformalne/samopomocowe do udziau w Konkursie!!

 


Logotyp Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) (pobierz)

Dokumenty do pobrania:


Regulamin https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/ Formularz wniosku dla modych organizacji (pobierz)

Formularz wniosku dla grup (pobierz)

Karta oceny formalnej (pobierz)

Karta rekomendacji (pobierz)

Karta oceny merytorycznej (pobierz)

Umowa (pobierz)

Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

Opis faktury (pobierz)

Zestawienie wydatkw (pobierz)

Penomocnictwo Lidera (pobierz)

(pobierz)

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu.

 

Kontakt:

Biuro projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4
15 - 889 Biaystok
tel./fax: 85 675 00 17
kom. 509 198 202

email: fio@fir.org.pl

- oddzia oma
ul. Farna 1, 18 400 oma
tel. 601 241 828

PARTNERZY:
omyskie Forum Samorzdowe
pl. Stary Rynek 14, 18 400 oma
tel./fax: 724 551 858
e-mail: biuro@lfs.lomza.pl
www.lfs.lomza.pl 

 

PODPISYWANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

KONKURS 2/2016

 

 

 

Zapraszamy Wnioskodawcw, ktrzy otrzymali mikrodotacj w Konkursie 2/2016 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. - wycznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpniej do dnia 19.08.2016 r. (pitek) w godzinach 9.00-15.00, tel: 85 675 00 17

 

 

Zaczniki wymagane do podpisania umowy:

 

 

I. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

II. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego- Patrona

 

3. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

III. Mode organizacje

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego

 

3. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

 

Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych bez Patrona osobami zobowizanymi do podpisania umowy s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

2. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych posiadajcych Patrona osobami zobowizanymi do podpisania s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotacj oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

3. W przypadku modych organizacji osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i  Wnioskiem o mikrodotacj.

 

 

 

Aktualizacja 26.07.2016

---------------------------------

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 2/2016 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacje w Konkursie 2/2016 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz).

 

Aktualizacja 26.07.2016

---------------------------------

 

 

 

 

Informacja do Konkursu 2/2016

 

W zwizku z niewydatkowanymi przez Realizatorw rodkami w Konkursie 1/2016 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o zwikszeniu alokacji rodkw w Konkursie 2/2016 o kwot 2586, 19 z. czna alokacja rodkw finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektw to 158 386,19 z.

 

 

Aktualizacja 25.07.2016

---------------------------------

 

 

PRZEDUONY NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI W RAMACH KONKURSU 2/22016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie informuje, o przedueniu naboru wnioskw w ramach Konkursu 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego do dnia 27 czerwca 2016 r.

 

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewdztwa Podlaskiego.

 

 

Termin naboru od 20.06.2016 r. do 27.06.2016 r.

 

 

I. Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau modych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Projekty musz by zgodne z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego okrelonymi w Regulaminie Konkursu Mikrodotacji.

 

 

II. Wysoko rodkw

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 2500 z. Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektu to 155 800,00 z.

 

 

III. Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2016 to 01.08.2016 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2016 to 30.09.2016 r.

- Termin zoenia sprawozdania kocowego z realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakoczenia realizacji projektu

 

 

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie wsparcia finansowego modym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadajcym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanym przez Operatora.

 

IV. Kto moe otrzyma wsparcie?

 

- Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nieposiadajce osobowoci prawnej, zamieszkujce teren woj. podlaskiego, zdolne do skadania owiadcze woli. Grupa nieformalna moe skada wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

- Grupa samopomocowa - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, ktrych aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jej czonkw. Jeeli grupa samopomocowa nie posiada osobowoci prawnej wsparcie przysuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skad wchodz przynajmniej trzy osoby, a dziaania mieszcz si w sferze poytku publicznego. Jeeli natomiast grupa samopomocowa dziaa w formie organizacji posiadajcej osobowo prawn, to jeeli spenia warunki dostpu przewidziane dla modych organizacji pozarzdowych, moe uzyska waciwe dla nich wsparcie.

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny budet (za ostanie 12 miesicy poprzedzajce dzie skadania wniosku) takiej organizacji nie moe przekracza 25 tys. z.

 

V. Kryteria wyboru Wnioskw

 

Ocena Wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych w Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

 

II etap - Ocena zgodnoci Wniosku z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego

 

III etap - Ocena merytoryczna

 

 

 

VI. Termin i warunki skadania Wnioskw

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem (KRS, o ile dotyczy) naley zoy w terminie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 27.06.2016 r.

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku od 9.00 do 15.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)

2. Formularz wniosku nr 1 dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku nr 2 o mikrodotacje/udzielenie wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych (pobierz)

4. Karta oceny formalnej (pobierz)

5. Karta rekomendacji (pobierz)

6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)

7. Umowa (pobierz wzr)

8. Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

9. Opis faktury (pobierz wzr)

10. Sprawozdanie kocowe (pobierz)

11. Zestawienie wydatkw (pobierz)

 

 

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu i Animatorzy:

 

tel. 85 654 58 97; 509 198 202;

 

email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

 

Anna Zawada-Perkowska - subregion omyski, suwalski, email: info3@fir.org.pl

Anna Rema subregion biaostocki, bielski, email: info1@fir.org.pl

 

Zapraszamy nowe mode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziau w Konkursie!

 

 

Aktualizacja 20.06.2016

---------------------------------

 

 

 

NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI

 

KONKURS 2/2016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogasza nabr w ramach Konkursu 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

 

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewdztwa Podlaskiego.

 

 

Termin naboru od 31.05.2016 r. do 13.06.2016 r.

 

 

I. Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau modych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Projekty musz by zgodne z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego okrelonymi w Regulaminie Konkursu Mikrodotacji.

 

 

II. Wysoko rodkw

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 2500 z. Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektu to 155 800,00 z.

 

 

III. Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2016 to 01.08.2016 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2016 to 30.09.2016 r.

- Termin zoenia sprawozdania kocowego z realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakoczenia realizacji projektu

 

 

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie wsparcia finansowego modym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadajcym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanym przez Operatora.

 

IV. Kto moe otrzyma wsparcie?

 

- Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nieposiadajce osobowoci prawnej, zamieszkujce teren woj. podlaskiego, zdolne do skadania owiadcze woli. Grupa nieformalna moe skada wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

- Grupa samopomocowa - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, ktrych aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jej czonkw. Jeeli grupa samopomocowa nie posiada osobowoci prawnej wsparcie przysuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skad wchodz przynajmniej trzy osoby, a dziaania mieszcz si w sferze poytku publicznego. Jeeli natomiast grupa samopomocowa dziaa w formie organizacji posiadajcej osobowo prawn, to jeeli spenia warunki dostpu przewidziane dla modych organizacji pozarzdowych, moe uzyska waciwe dla nich wsparcie.

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny budet (za ostanie 12 miesicy poprzedzajce dzie skadania wniosku) takiej organizacji nie moe przekracza 25 tys. z.

 

V. Kryteria wyboru Wnioskw

 

Ocena Wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych w Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

 

II etap - Ocena zgodnoci Wniosku z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego

 

III etap - Ocena merytoryczna

 

 

 

VI. Termin i warunki skadania Wnioskw

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem (KRS, o ile dotyczy) naley zoy w terminie od dnia 31.05.2016 r. do dnia 13.06.2016 r.

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku od 9.00 do 15.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)

2. Formularz wniosku nr 1 dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku nr 2 o mikrodotacje/udzielenie wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych (pobierz)

4. Karta oceny formalnej (pobierz)

5. Karta rekomendacji (pobierz)

6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)

7. Umowa (pobierz wzr)

8. Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

9. Opis faktury (pobierz wzr)

10. Sprawozdanie kocowe (pobierz)

11. Zestawienie wydatkw (pobierz)

 

 

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu i Animatorzy:

 

tel. 85 654 58 97; 509 198 202;

 

email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

 

Anna Zawada-Perkowska - subregion omyski, suwalski, email: info3@fir.org.pl

Anna Rema subregion biaostocki, bielski, email: info1@fir.org.pl

 

Zapraszamy nowe mode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziau w Konkursie!

 

 

Aktualizacja 30.05.2016

---------------------------------

 

 

 

PODPISYWANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

KONKURS 1/2016

 

 

Zapraszamy Wnioskodawcw, ktrzy otrzymali mikrodotacj w Konkursie 1/2016 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. - wycznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpniej do dnia 13.05.2016 r. (pitek) w godzinach 9.00-15.00.

 

 

Zaczniki wymagane do podpisania umowy:

 

I. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

II. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego- Patrona

 

3. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

III. Mode organizacje

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego

 

3. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych bez Patrona osobami zobowizanymi do podpisania umowy s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

2. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych posiadajcych Patrona osobami zobowizanymi do podpisania s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotacj oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

3. W przypadku modych organizacji osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

 

 

Aktualizacja 25.04.2016

---------------------------------

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 1/2016 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacje w Konkursie 1/2016 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz).

 

Aktualizacja 22.04.2016

---------------------------------

 

 

 

Szanowni Pastwo,

Zapraszamy do zapoznania si z instrukcj wypeniania formularza wniosku o Mikrodotacj (pobierz).

 

Aktualizacja 04.03.2016

---------------------------------

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy dnia 1 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 14.00 do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych (przy ul. Brukowej 28 lok.4  w Biaymstoku) na konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji (Konkurs 1/2016). Podczas indywidualnych spotka konsultant udziela bdzie szczegowych informacji odnonie zakresu oraz warunkw przyznawania mikrodotacji.

 

 

Aktualizacja 23.02.2016

---------------------------------

 

 

NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI

KONKURS 1/2016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogasza nabr do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

 

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru od 15.02.2016 r. do 08.03.2016 r.

 

I. Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau modych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Projekty musz by zgodne z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego okrelonymi w Regulaminie.

 

II. Wysoko rodkw

 

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 2500 z. Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 1/2016 na dofinansowanie Mikrodotacji to 155 800,00 z.

 

 

III. Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 1/2016 to 15.04.2016 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 1/2016 to 30.06.2016 r.

- Termin zoenia sprawozdania kocowego z realizacji projektw w ramach Konkursu 1/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakoczenia realizacji projektu

 

 

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie mikrodotacji modym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadajcym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanych przez Operatora.

 

 

IV. Kto moe otrzyma wsparcie?

 

- Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nieposiadajce osobowoci prawnej, zamieszkujce teren woj. podlaskiego, zdolne do skadania owiadcze woli. Grupa nieformalna moe skada wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

 

- Grupa samopomocowa - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, ktrych aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jej czonkw. Jeeli grupa samopomocowa nie posiada osobowoci prawnej wsparcie przysuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skad wchodz przynajmniej trzy osoby, a dziaania mieszcz si w sferze poytku publicznego. Jeeli natomiast grupa samopomocowa dziaa w formie organizacji posiadajcej osobowo prawn, to jeeli spenia warunki dostpu przewidziane dla modych organizacji pozarzdowych, moe uzyska waciwe dla nich wsparcie.

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny budet (za ostanie 12 miesicy poprzedzajce dzie skadania wniosku) takiej organizacji nie moe przekracza 25 tys. z.

 

V. Kryteria wyboru Wnioskw

 

 

Ocena Wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych w Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

 

II etap - Ocena zgodnoci Wniosku z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego

 

III etap - Ocena merytoryczna

 

 

VI. Termin i warunki skadania Wnioskw:

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem (KRS, o ile dotyczy) naley zoy w terminie od dnia 15.02.2016 r. do dnia 08.03.2016 r.

 

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku od 9.00 do 15.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)

2. Formularz wniosku nr 1 dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku nr 2 o mikrodotacje/udzielenie wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych (pobierz)

4. Karta oceny formalnej (pobierz)

5. Karta rekomendacji (pobierz)

6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)

7. Umowa (pobierz wzr)

8. Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

9. Opis faktury (pobierz wzr)

10. Sprawozdanie kocowe (pobierz)

11. Zestawienie wydatkw (pobierz)

 

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

Biuro projektu i Animatorzy:

tel. 85 675 00 17; 509 198 202;

email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

 

Anna Zawada-Perkowska - subregion omyski, suwalski email: info3@fir.org.pl

 

Magdalena Komor subregion biaostocki, bielski email: info8@fir.org.pl

 

Zapraszamy nowe mode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziau w Konkursie!!!

 

 

 

Aktualizacja 15.02.2016

---------------------------------

 

 

 

Szanowni Pastwo!

Prezentujemy kilka Inicjatyw lokalnych, ktre otrzymay dofinansowanie w ramach konkursu 2/2015.

 

Tytu projektu: Letnie szalestwo

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna bez nazwy;

DSC07180DSC07368DSC07463

 

Tytu projekt: Zobacz wicej rowerem przez wie

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Klub Wspczesnej Kobiety

fio zobacz wiecej-rowerem przez wie (5)fio zobacz wiecej-rowerem przez wie (9)fio zobacz wiecej-rowerem przez wie (19)

 

Tytu projektu: Lubisz wyzwanie rozpocznij wspinanie

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna bez nazwy;

DSCF5774DSCF5366DSCF5813

 

Tytu projektu: Jak si bawi muzyk i sowem koncert Ani Brody

Nazwa Realizatora: Stowarzyszenie Projekt Rodzina

150917-15150917-19

150917-46

 

Tytu projektu: Doynki w Hieronimowie

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna bez nazwy;

DSC_0038DSC_0110DSC_0136

 

Tytu projektu: Bliskie spotkania z kultur

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Jedyneczki

 

20150914_10010020150914_103155

20150914_114649

 

Tytu projektu: Uczymy si ratowa ycie ludzkie

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Aktywni

 

IMG_5017IMG_5115wszystkie z aparatu starego 347

 

 

Aktualizacja 04.01.2016

---------------------------------

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 3/2015 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacj w Konkursie 3/2015 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz).

 

Aktualizacja 27.10.2015

---------------------------------

 

 

NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI

 

KONKURS 3/2015

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogasza nabr do Konkursu 3/2015 na mikrodotacje w ramach projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

 

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru od 28.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

 

 

I.            Rodzaj realizowanych dziaa

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau modych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Przeznaczenie Mikrodotacji musi by zgodne z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego okrelonymi w Regulaminie.

 

 

II.          Wysoko rodkw

 

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 2500 z. Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 3/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to ok. 20 000,00 z.

 

 

III.        Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

- Okres realizacji projektw wynosi 1 miesic.

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 3/2015 to 01.11.2015 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 3/2015 to 30.11.2015 r.

- Termin zoenia sprawozdania kocowego z realizacji projektw w ramach Konkursu 3/2015 to 14.12.2015r.

 

 

IV.         Kto moe otrzyma Mikrodotacj?

 

- Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nieposiadajce osobowoci prawnej, zamieszkujce teren woj. podlaskiego, zdolne do skadania owiadcze woli. Grupa nieformalna moe skada wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

 

- Grupa samopomocowa - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, ktrych aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jej czonkw. Jeeli grupa samopomocowa nie posiada osobowoci prawnej wsparcie przysuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skad wchodz przynajmniej trzy osoby, a dziaania mieszcz si w sferze poytku publicznego. Jeeli natomiast grupa samopomocowa dziaa w formie organizacji posiadajcej osobowo prawn, to jeeli spenia warunki dostpu przewidziane dla modych organizacji pozarzdowych, moe uzyska waciwe dla nich wsparcie.

 

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny budet (za ostanie 12 miesicy poprzedzajce dzie skadania wniosku) takiej organizacji nie moe przekracza 25 tys. z.

 

 

V.           Kryteria wyboru Wnioskw

 

Ocena wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodnoci wniosku z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego

III etap - Ocena merytoryczna

 

 

VI.         Termin i warunki skadania Wnioskw:

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem (KRS, o ile dotyczy) naley zoy w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 09.10.2015 r.

 

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku od 9.00 do 15.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

 

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)

2. Formularz wniosku dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)

4. Karta oceny formalnej (pobierz)

5. Karta rekomendacji (pobierz)

6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)

7. Umowa (pobierz wzr)

 

 

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

Biuro projektu:

tel. 85 675 00 17; 509 198 202;

email: fio@fir.org.pl

 

 

 

Zapraszamy nowe mode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziau w konkursie!!!

 

 

Aktualizacja 25.09.2015

---------------------------------

 

 

 

 

 

Zasady rozliczania Mikrodotacji w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji  w ramach

Konkursu 2/2015

 

 

 

I. ZASADY ROZLICZANIA MIKRODOTACJI

 

 

1.    W ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji Wnioskodawca jest zobowizany do wykorzystania przekazanych rodkw finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska i na warunkach okrelonych umow, w szczeglnoci zgodnie z Formularzem Wniosku oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej Mikrodotacji, harmonogramem i budetem stanowicymi integraln cz umowy.

 

2.    Rozliczenie Mikrododotacji nastpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pn. zm.), ww. umow, oraz postanowieniami Regulaminu konkursu Mikrodotacji w ramach projektu pn. Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014-2020

 

 

3.    Sprawozdanie kocowe z wykonania projektu naley dostarczy osobicie lub przesa poczt do Operatora (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Biaystok) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia realizacji projektu.

 

 

 

II. SPRAWOZDANIE KOCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Sprawozdanie kocowe z realizacji projektu skada si ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zacznikw do sprawozdania. Sprawozdanie powinno by wypenione komputerowo. W skadanym sprawozdaniu kocowym nie naley dokonywa adnych skrele/dopiskw odrcznie.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

 

1. Opis w sprawozdaniu musi zawiera szczegow informacj o zrealizowanych zadaniach, zgodnie z ich ukadem zawartym w Formularzu wniosku o mikrodotacj. W opisie konieczne jest szczegowe wyjanienie ewentualnych odstpstw w ich realizacji, zarwno jeli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

 

2. Do sprawozdania merytorycznego naley doczy dokumenty potwierdzajce faktycznie podjte dziaania oraz dokumentacj fotograficzn. W zwizku powyszym Wnioskodawca zobowizany jest dokumentowa dziaania faktycznie podjte przy realizacji projektu, np.: listy uczestnikw wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecnoci), wydanie publikacje (m.in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkole lub warsztatw, materiay szkoleniowe), zdjcia, certyfikaty, zawiadczenia, plany rozwoju modej organizacji pozarzdowej, wyniki prowadzonych ewaluacji, tj. ankiet, wywiadw, obserwacji, dokumenty potwierdzajce zaangaowanie wolontariuszy/Partnerw, dokumenty potwierdzajce rzeczowy wkad wasny.

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem stanu faktycznego zrealizowanego projektu. Niewykorzystan cz Mikrodotacji naley zwrci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia realizacji projektu na konto bankowe Operatora podane w Umowie na udzielenie Mikrodotacji.

 

1.    W czci finansowej sprawozdania naley wskaza wszystkie koszty, jakie zostay poniesione w zwizku z realizacj projektu, zgodnie z harmonogramem i budetem.

 

2.    Patnoci powinny by dokonane w terminie realizacji projektu okrelonym w umowie, czyli nie wczeniej ni od dnia rozpoczcia projektu, jednak nie pniej ni w dniu zakoczenia projektu (zgodnie z harmonogramem).

 

3.    Patnoci mona dokonywa wycznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4.    Rozliczenie Mikrodotacji nastpuje na podstawie dowodw ksigowych, speniajcych wymagania okrelone dla dowodu ksigowego, ktre zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z pn. zm.) s podstaw stwierdzajc dokonanie operacji gospodarczej.

 

5.    Dokumenty finansowe musz by zaksigowane.

 

6.    Dowody ksigowe powinny by rzetelne, kompletne oraz wolne od bdw rachunkowych.

 

7.    Paragony fiskalne nie stanowi podstawy rozliczenia zadania i Mikrodotacji.

 

8.    Wszystkie oryginay faktur/rachunkw o rwnowanej wartoci dowodowej dotyczce rozliczenia Mikrodotacji musz by opisane w sposb umoliwiajcy jednoznaczne identyfikowanie z projektem. Opis naley sporzdzi CZYTELNIE NA ODWROCIE ORYGINAU dowodu ksigowego. Opis dowodw ksigowych musi by zgodny z wymogami okrelonymi w art. 21 ustawy o rachunkowoci. Przykadowy opis faktury w zaczeniu.

 

9.    Brak opisu w sposb trway na odwrocie dowodu ksigowego bdzie skutkowa nieuznaniem tego wydatku.

 

10. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych na opisie faktury pod sformuowaniem Sprawdzono pod wzgldem merytorycznym podpisuje si Lider grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

10. Wkad wasny finansowy wykazany w projekcie powinien zosta udokumentowany (jeli dotyczy).

 

11. Obligatoryjne zaczniki do Sprawozdania finansowego:

 

a)    Kserokopie dokumentw ksigowych potwierdzajcych poniesione koszty

 

b)    Wszystkie doczone kopie dokumentw naley potwierdzi za zgodno z oryginaem (naley przez to rozumie kopi powiadczon za zgodno z oryginaem na kadej stronie klauzul Za zgodno z oryginaem, dat i czytelnym podpisem osb upowanionych lub poprzez umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie za zgodno z oryginaem od strony ...do strony...., dat i czytelnym podpisem osoby upowanionej.

 

c)    Potwierdzenia przeleww

 

d)    W przypadku patnoci gotwkowych: kserokopie raportw kasowych uwzgldniajcych dany wydatek lub obcy dokument Kasa przyjmie potwierdzajcy dokonanie zapaty za faktur, w przypadku, gdy na dokumencie brak adnotacji Zapacono gotwk.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1.    Sprawozdanie kocowe (pobierz)

2.    Zestawienie poniesionych wydatkw plik excel (pobierz)

3.    Opis faktury wzr (pobierz)

 

Aktualizacja 07.09.2015

---------------------------------

 

 

 

 

OBOWIZKI INFORMACYJNE REALIZATORW PROJEKTW DOFINANSOWANYCH Z PPFM

 

Informujemy, i Wnioskodawcy realizujcy projekty w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji zobowizani si do informowania, i Projekt jest dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zamieszczenia logo na wszystkich materiaach zgodnie z 5 Umowy na udzielenie Mikrodotacji.

 

Logo (pobierz)

 

Lista obecnoci wzr (pobierz)

 

Tabliczka informacyjna wzr (pobierz)

 

Aktualizacja 06.08.2015

---------------------------------

 

 

PODPISYWANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

KONKURS 2/2015

 

 

 

Zapraszamy Wnioskodawcw, ktrzy otrzymali mikrodotacj w Konkursie 2/2015 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy od 03.08.2015 r. - wycznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie.

 

 

Zaczniki wymagane do podpisania umowy:

 

I. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

II. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego- Patrona

 

3. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

III. Mode organizacje

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego

 

3. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

 

Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych bez Patrona osobami zobowizanymi do podpisania umowy s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

2. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych posiadajcych Patrona osobami zobowizanymi do podpisania s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotacj oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

3. W przypadku modych organizacji osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i  Wnioskiem o mikrodotacj.

 

 

Aktualizacja 29.07.2015

---------------------------------

 

 

WYNIKI KONKURSU 2/2015 W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacj w Konkursie 2/2015 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz).

 

Aktualizacja 29.07.2015

---------------------------------

 

 

 

Szanowni Pastwo!

Prezentujemy kilka Inicjatyw lokalnych, ktre otrzymay dofinansowanie w ramach konkursu 1/2015.

 

Tytu projektu: Wieczorne wdrowanie Noc Muzew w Krynkach

Nazwa Realizatora: Fundacja Targ Kreatywnoci

 

123

 

 

 

Tytu projektu: Zdrowie z natury

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna z Ciechanowca

 

54

 

 

 

Tytu projektu: Emocjonalna przysta warsztaty edukacyjno terapeutyczne

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Grupa Wsparcia z Biaegostoku

 

678

 

 

 

Tytu projektu: Zawody wspinaczkowe Dzieciaki Chwytaki

Nazwa Realizatora: Fundacja Baldstok

 

91011

 

 

 

Tytu projektu: Warsztaty lokalne tradycyjnego wyrobu skacza i ciast

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna ze Strabli

 

1213

 

 

 

Tytu projektu: Midzypokoleniowo, manualnie, mega ciekawie warsztaty rkodziea we wsi Fasty

Nazwa Realizatora: Fundacja Dzielc si z innymi

 

151416

 

 

 

Tytu projektu: Straacki piknik rodzinny

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna SAKON

 

181719

 

 

Aktualizacja 17.07.2015

----------------

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KONSULTACJE FIO!

 

We czwartek, 11 czerwca 2015r. w godzinach 13.00-15.30 w SPӣDZIELNIA Bar Kafe (ul. Skodowskiej 8/1) odbd si kolejne konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji (konkurs 2/2015). Zapraszamy!

 

Aktualizacja 10.06.2015

----------------

 

 

Kolejne KONSULTACJE FIO

 

W dniu 2 czerwca 2015r. (wtorek) w godz. 13.00 do 15.30 zapraszamy do SPӣDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skodowskiej 8/1 w Biaymstoku) na kolejne konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji (konkurs 2/2015). Podczas indywidualnych spotka konsultant udziela bdzie szczegowych informacji odnonie zakresu oraz warunkw przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 29.05.2015

----------------

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy dnia 27 maja 2015r. (roda) od godz. 12.30 do 15.00 do SPӣDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skodowskiej 8/1 w Biaymstoku) na konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji (konkurs 2/2015). Podczas indywidualnych spotka konsultant udziela bdzie szczegowych informacji odnonie zakresu oraz warunkw przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 25.05.2015

---------------------------------

 

 

 

NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU
PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI

KONKURS 2/2015

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogasza nabr do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.

 

 

I.            Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau modych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Przeznaczenie Mikrodotacji musi by zgodne z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego okrelonymi w Regulaminie.

 

II.          Wysoko rodkw

 

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 2500 z.

Alokacja rodkw finansowych w Konkursie 2/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 209 100,00 z.

 

III.        Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

  Okres realizacji projektw wynosi maksymalnie 2 miesice.

  Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2015 to 01.08.2015 r.

  Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 2/2015 to 30.09.2015 r.

 

IV.         Kto moe otrzyma Mikrodotacj?

 

  Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nieposiadajce osobowoci prawnej, zamieszkujce teren woj. podlaskiego, zdolne do skadania owiadcze woli. Grupa nieformalna moe skada wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

  Grupa samopomocowa - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, ktrych aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jej czonkw. Jeeli grupa samopomocowa nie posiada osobowoci prawnej wsparcie przysuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skad wchodz przynajmniej trzy osoby, a dziaania mieszcz si w sferze poytku publicznego. Jeeli natomiast grupa samopomocowa dziaa w formie organizacji posiadajcej osobowo prawn, to jeeli spenia warunki dostpu przewidziane dla modych organizacji pozarzdowych, moe uzyska waciwe dla nich wsparcie.

  Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny budet (za ostanie 12 miesicy poprzedzajce dzie skadania wniosku) takiej organizacji nie moe przekracza 25 tys. z.

 

 

V.           Kryteria wyboru Wnioskw

 

Ocena wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodnoci wniosku z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego

III etap - Ocena merytoryczna

 

   

VI.         Termin i warunki skadania Wnioskw:

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikiem (KRS, o ile dotyczy) naley zoy w terminie od dnia 20.05.2015 r. do dnia 15.06.2015 r.

 

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Biaystok od poniedziaku do pitku, w godzinach 8.00-16.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)

2. Formularz wniosku dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)

4. Karta oceny formalnej (pobierz)

5. Karta rekomendacji (pobierz)

6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)

7. Umowa (pobierz wzr)

 

 

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

 

 

Animatorzy:

Subregion biaostocki Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion omyski Magorzata Jrzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski Pawe Wokowycki, tel. 512-279-516

Subregion suwalski Renata Giczewska-Wcek, tel. 504-049-490

 

 

Zapraszamy nowe mode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe

do udziau w konkursie!!!

 

 

Aktualizacja 19.05.2015

---------------------------------

 

 

Zasady rozliczania Mikrodotacji w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji w Ramach Konkursu I/2015

 

 

I. ZASADY ROZLICZANIA MIKRODOTACJI

 

1. W ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji Wnioskodawca jest zobowizany do wykorzystania przekazanych rodkw finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska i na warunkach okrelonych umow, w szczeglnoci zgodnie z Formularzem Wniosku oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej Mikrodotacji, harmonogramem i budetem stanowicymi integraln cz umowy.

 

2. Rozliczenie Mikrododotacji nastpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pn. zm.), ww. umow, oraz postanowieniami Regulaminu konkursu Mikrodotacji w ramach projektu pn. Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014-2020

 

3. Sprawozdanie kocowe z wykonania projektu naley dostarczy osobicie lub przesa poczt do Operatora (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Biaystok) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia realizacji projektu.

 

 

II. SPRAWOZDANIE KOCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU

Sprawozdanie kocowe z realizacji projektu skada si ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zacznikw do sprawozdania. Sprawozdanie powinno by wypenione komputerowo. W skadanym sprawozdaniu kocowym nie naley dokonywa adnych skrele/dopiskw odrcznie.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

1. Opis w sprawozdaniu musi zawiera szczegow informacj o zrealizowanych zadaniach, zgodnie z ich ukadem zawartym w Formularzu wniosku o mikrodotacj. W opisie konieczne jest szczegowe wyjanienie ewentualnych odstpstw w ich realizacji, zarwno jeli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

 

2. Do sprawozdania merytorycznego naley doczy dokumenty potwierdzajce faktycznie podjte dziaania oraz dokumentacj fotograficzn. W zwizku powyszym Wnioskodawca zobowizany jest dokumentowa dziaania faktycznie podjte przy realizacji projektu, np.: listy uczestnikw wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecnoci), wydanie publikacje (m.in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkole lub warsztatw, materiay szkoleniowe), zdjcia, certyfikaty, zawiadczenia, plany rozwoju modej organizacji pozarzdowej, wyniki prowadzonych ewaluacji, tj. ankiet, wywiadw, obserwacji, dokumenty potwierdzajce zaangaowanie wolontariuszy/Partnerw, dokumenty potwierdzajce rzeczowy wkad wasny.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem stanu faktycznego zrealizowanego projektu. Niewykorzystan cz Mikrodotacji naley zwrci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia realizacji projektu na konto bankowe Operatora podane w Umowie na udzielenie Mikrodotacji.

 

1. W czci finansowej sprawozdania naley wskaza wszystkie koszty, jakie zostay poniesione w zwizku z realizacj projektu, zgodnie z harmonogramem i budetem.

 

2. Patnoci powinny by dokonane w terminie realizacji projektu okrelonym w umowie, czyli nie wczeniej ni od dnia rozpoczcia projektu, jednak nie pniej ni w dniu zakoczenia projektu (zgodnie z harmonogramem).

 

3. Patnoci mona dokonywa wycznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4. Rozliczenie Mikrodotacji nastpuje na podstawie dowodw ksigowych, speniajcych wymagania okrelone dla dowodu ksigowego, ktre zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z pn. zm.) s podstaw stwierdzajc dokonanie operacji gospodarczej.

 

5. Dokumenty finansowe musz by zaksigowane.

 

6. Dowody ksigowe powinny by rzetelne, kompletne oraz wolne od bdw rachunkowych.

 

7. Paragony fiskalne nie stanowi podstawy rozliczenia zadania i Mikrodotacji.

 

8. Wszystkie oryginay faktur/rachunkw o rwnowanej wartoci dowodowej dotyczce rozliczenia Mikrodotacji musz by opisane w sposb umoliwiajcy jednoznaczne identyfikowanie z projektem. Opis naley sporzdzi CZYTELNIE NA ODWROCIE ORYGINAU dowodu ksigowego. Opis dowodw ksigowych musi by zgodny z wymogami okrelonymi w art. 21 ustawy o rachunkowoci. Przykadowy opis faktury w zaczeniu.

 

9. Brak opisu w sposb trway na odwrocie dowodu ksigowego bdzie skutkowa nieuznaniem tego wydatku.

 

10. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych na opisie faktury pod sformuowaniem Sprawdzono pod wzgldem merytorycznym podpisuje si Lider grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

10. Wkad wasny finansowy wykazany w projekcie powinien zosta udokumentowany (jeli dotyczy).

 

11. Obligatoryjne zaczniki do Sprawozdania finansowego:

 

a) Kserokopie dokumentw ksigowych potwierdzajcych poniesione koszty

 

b) Wszystkie doczone kopie dokumentw naley potwierdzi za zgodno z oryginaem (naley przez to rozumie kopi powiadczon za zgodno z oryginaem na kadej stronie klauzul Za zgodno z oryginaem, dat i czytelnym podpisem osb upowanionych lub poprzez umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie za zgodno z oryginaem od strony ...do strony...., dat i czytelnym podpisem osoby upowanionej.

 

c) Potwierdzenia przeleww

 

d) W przypadku patnoci gotwkowych: kserokopie raportw kasowych uwzgldniajcych dany wydatek lub obcy dokument Kasa przyjmie potwierdzajcy dokonanie zapaty za faktur, w przypadku, gdy na dokumencie brak adnotacji Zapacono gotwk.

 

e) Penomocnictwo dla Lidera dotyczy grup nieformalnych/samopomocowych.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. Sprawozdanie kocowe (pobierz)

2. Zestawienie poniesionych wydatkw plik excel (pobierz)

3. Opis faktury wzr (pobierz)

4. Penomocnictwo dla Lidera grupy nieformalnej / samopomocowej (pobierz)

 

 

Aktualizacja 12.05.2015

---------------------------------

 

 

 

OBOWIZKI INFORMACYJNE REALIZATORW PROJEKTW DOFINANSOWANYCH Z PPFM

 

Informujemy, i Wnioskodawcy realizujcy projekty w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji zobowizani si do informowania, i Projekt jest dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zamieszczenia logo na wszystkich materiaach zgodnie z 5 Umowy na udzielenie Mikrodotacji.

 

Logo (pobierz)

Lista obecnoci wzr (pobierz)

Tabliczka informacyjna wzr (pobierz)

 

Aktualizacja 17.04.2015

---------------------------------

 

 

 

PODPISANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Zapraszamy Wnioskodawcw, ktrzy otrzymali mikrodotacj w Konkursie 1/2015 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy - wycznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie.

 

 

Zaczniki wymagane do podpisania umowy:

 

1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

 

2. Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego (dotyczy modych organizacji pozarzdowych i Patrona)

 

3. Identyfikacja bankowa Realizatora/Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku; dotyczy modych organizacji pozarzdowych i Patrona)

Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

1. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bez Patrona osobami zobowizanymi do podpisania umowy s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

2. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych posiadajcych Patrona osobami zobowizanymi do podpisania s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotacj oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

3. W przypadku modych organizacji osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

Aktualizacja 01.04.2015

---------------------------------

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 1/2015 W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacj w Konkursie 1/2015 Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W zaczeniu Lista Rankingowa Wnioskw (pobierz).

 

 

Aktualizacja 01.04.2015

---------------------------------

 

 

Informujemy, i obecnie trwa ocena merytoryczna Formularzy wnioskw. Przewiduje si, e Lista rankingowa w Konkursie 1/2015 PPFM zamieszczona zostanie w dniu 01.04.2015r.

 

Aktualizacja 31.03.2015

 

 

Posiedzenie Rady Ambasadorw

 

W dniach 16-17.03.2015r. w Spdzielnia Bar Kafe w Biaymstoku odbdzie si posiedzenie Rady Ambasadorw. Rada dokona rekomendacji Formularzy wnioskw zgodnie z Priorytetami zamieszczonymi w Regulaminie Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do oceny merytorycznej.

 

Aktualizacja 16.03.2015

 

 

 

ZAKOCZY SI NABR W RAMACH II KONKURSU PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

6 marca 2015 roku zakoczy si drugi nabr Formularzy wnioskw na mikrodotacje w ramach projektu "Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji" wspierajcego grupy nieformalne/samopomocowe i mode organizacje pozarzdowe z terenu wojewdztwa podlaskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru, wpyno 275 wnioskw. Dzikujemy wszystkim, ktrzy zoyli swoje Formularze wnioskw.

 

Aktualizacja 16.03.2015

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 2 marca 2015r. (poniedziaek) od godz. 12.00 do 14.00 do SPӣDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skodowskiej 8/1 w Biaymstoku) na kolejne konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

 

Aktualizacja 26.02.2015

 

 

 

UWAGA!!!

 

Szanowni Pastwo,

 

Informujemy, i podczas przygotowywania Formularzy wnioskw do Konkursu Mikrodotacji w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji naley korzysta z aktualnych dokumentw zamieszczonych na stronie internetowej w informacji konkursowej z dnia 10.02.2015 r.

 

Aktualizacja 24.02.2015

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 25 lutego 2015r. (roda) od godz. 12.00 do 14.00 do SPӣDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skodowskiej 8/1 w Biaymstoku) na konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji. Podczas indywidualnych spotka konsultant udziela bdzie szczegowych informacji odnonie zakresu oraz warunkw przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 23.02.2015

 

 

 

 

NABR WNIOSKW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU
PODLASKI POZARZDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI

KONKURS1/2015

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogasza nabr na mikrodotacje w ramach projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru wnioskw: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

 

VII.       Rodzaj realizowanych dziaa

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau modych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Przeznaczenie Mikrodotacji musi by zgodne z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego okrelonych w Regulaminie.

 

 

VIII.    Wysoko rodkw

 

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie moe by mniejsza ni 1000,00 z i nie moe przekracza 2500,00 z.

Planowana alokacja rodkw finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 z. 

 

 

IX.         Termin realizacji projektw w ramach Konkursu

 

- Okres realizacji projektw wynosi maksymalnie 2 miesice.

- Termin rozpoczcia realizacji projektw w ramach Konkursu 1/2015 to 01.04.2015 r.

- Termin zakoczenia realizacji projektw w ramach Konkursu 1/2015 to 31.05.2015 r.

 

 

X.           Kto moe otrzyma Mikrodotacj?

 

- Grupa nieformalna - nie mniej ni trzy osoby penoletnie, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nieposiadajce osobowoci prawnej, zamieszkujce teren woj. podlaskiego, zdolne do skadania owiadcze woli. Grupa nieformalna moe skada wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

 

- Grupa samopomocowa - dobrowolny zesp osb, ktrego aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jego czonkw.

 

- Moda organizacja pozarzdowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), ktra zostaa wpisana do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodotacj. Ponadto roczny budet (za ostanie 12 miesicy poprzedzajce dzie skadania wniosku) takiej organizacji nie moe przekracza 25 tys. z.

 

 

XI.         Kryteria wyboru Wnioskw

 

Ocena wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach okrelonych w Regulaminie:

 

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodnoci wniosku z Priorytetem I oraz sferami poytku publicznego

III etap - Ocena merytoryczna

 

XII.       Termin i warunki skadania Wnioskw

 

Wypeniony formularz Wniosku wraz z zacznikami naley zoy w terminie od dnia 10 lutego do dnia 6 marca 2015 r.

 

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 w Biaymstoku, od poniedziaku do pitku w godzinach 8.00-16.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

 

UWAGA!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia ze strony poczty lub innego porednika usug pocztowych.

 

 

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)

2. Formularz wniosku dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)

4. Karta oceny formalnej (pobierz)

5. Karta rekomendacji (pobierz)

6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)

7. Umowa (pobierz wzr)

 

 

W trakcie naboru istnieje moliwo konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

Subregion biaostocki Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion omyski Magorzata Jrzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski Pawe Wokowycki, tel. 662-005-059

Subregion suwalski Bogumi Wcek, tel. 504-049-490

 

 

Zapraszamy do wzicia udziau w konkursie!!!

 

Aktualizacja 10.02.2015

 

 

 

Szanowni Pastwo

 

Prezentujemy kilka Inicjatyw lokalnych, ktre otrzymay dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu mikrodotacji w 2014 roku.

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Sport na +

Tytu projektu: Aktywnie, zdrowo, wesoo

 

WP_20141102_013WP_20141102_007

 

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna z Zambrowa

Tytu projektu: Senior w sieci aktywizacja osb starszych we wsppracy z modzie

 

IMG_2201IMG_2180

 

 

Nazwa Realizatora: Moda organizacja Suwalska Federacja Organizacji Pozarzdowych RAZEM w Suwakach

Tytu projektu: Mocni w promocji- budowanie tosamoci i wizerunku organizacji pozarzdowych w Suwakach

 

 

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Tropiciele przygd

Tytu projektu : Szukajc przygody idziemy szlakiem przyrody!

 

DSC01633DSCF65402

 

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Koo Gospody Wiejskich w Dubinach

Tytu projektu: Jesienne spotkania z tradycj i smakiem

 

2014.10.15 433Obraz 045

 

 

Nazwa Realizatora : Moda organizacja Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kruszyna

Tytu projektu : Byo mietnisko bdzie boisko

 

catsDSCF8840

 

Aktualizacja 22.12.2014

 

 

UWAGA!!!

 

Szanowni Pastwo,

 

Przypominamy, i w przypadku projektw realizowanych przez grupy nieformalne/samopomocowe w opisie faktur/rachunkw dotyczcych wydatkw poniesionych w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji  pod sformuowaniem Sprawdzono pod wzgldem merytorycznym powinien znale si podpis Lidera grupy. Naley rwnie doczy Penomocnictwo do penienia funkcji Lidera grupy nieformalnej w ramach projektu (pobierz).

 

 

Aktualizacja 07.11.2014

 

 

OBOWIZKI INFORMACYJNE W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Przypominamy, i Wnioskodawcy realizujcy projekty w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji zobowizani s do stosowania si do zapisw Umowy na udzielenie mikrodotacji ( 5) dotyczcych informowania  o wspfinansowaniu projektu oraz zamieszczania logotypw na materiaach informacyjnych i szkoleniowych.

 

Nie stosowanie si do powyszych warunkw skutkowa bdzie zwrotem przyznanej Mikrodotacji.

 

 

Aktualizacja 10.10.2014

 

 

Zasady rozliczania Mikrodotacji w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji

 

 

I. ZASADY ROZLICZANIA MIKRODOTACJI

 

1.    W ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji Wnioskodawca jest zobowizany do wykorzystania przekazanych rodkw finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska i na warunkach okrelonych umow, w szczeglnoci zgodnie z Formularzem Wniosku oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej Mikrodotacji, harmonogramem i budetem stanowicymi integraln cz umowy.

2.    Rozliczenie Mikrododotacji nastpuje zgodnie obowizujcymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pn. zm.), ww. umow, oraz postanowieniami Regulaminem konkursu Mikrodotacji do 5 tysicy zotych.

3.    Sprawozdanie kocowe z wykonania projektu naley dostarczy osobicie lub przesa poczt do Operatora (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Biaystok) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia realizacji projektu.

 

II. SPRAWOZDANIE KOCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Sprawozdanie kocowe z realizacji projektu skada si ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zacznikw do sprawozdania. Sprawozdanie powinno by wypenione komputerowo. W skadanym sprawozdaniu kocowym nie naley dokonywa adnych skrele/dopiskw odrcznie.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

1. Opis w sprawozdaniu musi zawiera szczegow informacj o zrealizowanych zadaniach, zgodnie z ich ukadem zawartym w Formularzu wniosku o mikrodotacj. W opisie konieczne jest szczegowe wyjanienie ewentualnych odstpstw w ich realizacji, zarwno jeli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

2. Do sprawozdania merytorycznego naley doczy dokumenty potwierdzajce faktycznie podjte dziaania oraz dokumentacj fotograficzn. W zwizku powyszym Wnioskodawca zobowizany jest dokumentowa dziaania faktycznie podjte przy realizacji projektu, np.: listy uczestnikw wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecnoci), wydanie publikacje (m.in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkole lub warsztatw, materiay szkoleniowe), zdjcia, certyfikaty, zawiadczenia, plany rozwoju modej organizacji pozarzdowej, wyniki prowadzonych ewaluacji, tj. ankiet, wywiadw, obserwacji.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem stanu faktycznego zrealizowanego projektu. Niewykorzystan cz Mikrodotacji naley zwrci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia realizacji projektu na konto bankowe Operatora.

 

1.    W czci finansowej sprawozdania naley wskaza wszystkie koszty, jakie zostay poniesione w zwizku z realizacj projektu, zgodnie
z harmonogramem.

2.    Patnoci powinny by dokonane w terminie realizacji projektu okrelonym w umowie, czyli nie wczeniej ni od dnia rozpoczcia projektu, jednak nie pniej ni w dniu zakoczenia projektu (zgodnie z harmonogramem).

3.    Patnoci mona dokonywa wycznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.    Rozliczenie Mikrodotacji nastpuje na podstawie dowodw ksigowych, speniajcych wymagania okrelone dla dowodu ksigowego, ktre zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z pn. zm.) s podstaw stwierdzajc dokonanie operacji gospodarczej.

5.    Dokumenty finansowe musz by zaksigowane.

6.    Dowody ksigowe powinny by rzetelne, kompletne oraz wolne od bdw rachunkowych.

7.    Paragony fiskalne nie stanowi podstawy rozliczenia zadania i Mikrodotacji.

8.    Wszystkie oryginay faktur/rachunkw o rwnowanej wartoci dowodowej dotyczce rozliczenia Mikrodotacji musz by opisane w sposb umoliwiajcy jednoznaczne identyfikowanie z projektem. Opis naley sporzdzi CZYTELNIE NA ODWROCIE ORYGINAU dowodu ksigowego. Opis dowodw ksigowych musi by zgodny z wymogami okrelonymi w art. 21 ustawy o rachunkowoci. Przykadowy opis faktury w zaczeniu.

9.    Brak opisu w sposb trway na odwrocie dowodu ksigowego bdzie skutkowa nieuznaniem tego wydatku.

10. Wkad wasny wykazany w projekcie powinien zosta udokumentowany.

11. Obligatoryjne zaczniki do Sprawozdania finansowego:

a)    Kserokopie dokumentw ksigowych potwierdzajcych poniesione koszty

b)    Wszystkie doczone kopie dokumentw naley potwierdzi za zgodno z oryginaem (naley przez to rozumie kopi powiadczon za zgodno z oryginaem na kadej stronie klauzul Za zgodno z oryginaem, dat i czytelnym podpisem osb upowanionych lub poprzez umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie za zgodno z oryginaem od strony ...do strony...., dat i czytelnym podpisem osoby upowanionej.

c)    Potwierdzenia przeleww

d)    W przypadku patnoci gotwkowych: kserokopie raportw kasowych uwzgldniajcych dany wydatek lub obcy dokument Kasa przyjmie potwierdzajcy dokonanie zapaty za faktur, w przypadku, gdy na dokumencie brak adnotacji Zapacono gotwk.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1.    Sprawozdanie kocowe (pobierz)

2.    Zestawienie poniesionych wydatkw plik excel (pobierz)

3.    Opis faktury wzr (pobierz)

4.    Wzr umowy zlecenia (umowy o dzieo) (pobierz)

5.    Logo (pobierz)

 

 

Aktualizacja 02.10.2014

 

 

UWAGA !!!

OBOWIZKI INFORMACYJNE REALIZATORW PROJEKTW DOFINANSOWANYCH Z PPFM

 

Informujemy, i Wnioskodawcy realizujcy projekty w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji zobowizani si do informowania, e Projekt jest dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zamieszczenia logo na wszystkich materiaach zgodnie z 5 Umowy na udzielenia Mikrodotacji.

Logo (pobierz).

 

Aktualizacja 11.09.2014

---------------------------------

 

 

WYNIKI PIERWSZEGO KONKURSU W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya ocen merytoryczn Formularzy wnioskw o mikrodotacj w pierwszym Konkursie Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji.

W zaczeniu Lista rankingowa wnioskw (pobierz).

 

Aktualizacja 11.09.2014

---------------------------------

 

PODPISANIE UMW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Uprzejmie informujemy, i Wnioskodawcy, ktrzy otrzymali mikrodotacj mog zgasza si do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie spotkania celem podpisania umowy.

 

Zaczniki wymagane do podpisania umowy:

1.    Wniosek o mikrodotacj w wersji elektronicznej (na noniku pendrive)

2.    Kopia aktualnego wycigu z waciwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sdowego

3.    Identyfikacja bankowa Realizatora/Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku; dotyczy modych organizacji pozarzdowych i Patrona)

 

Jednoczenie przypominamy, i osobami upowanionymi do podpisania umowy s przedstawiciele Wnioskodawcy:

1.    W przypadku grup nieformalnych bez Patrona osobami zobowizanymi do podpisania umowy s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej.

2.    W przypadku grup nieformalnych posiadajcych Patrona osobami zobowizanymi do podpisania s wszyscy czonkowie grupy nieformalnej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotacj oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

3.    W przypadku modych organizacji osobami upowanionymi do podpisania umowy s osoby zgodnie z zasadami reprezentacji okrelonymi we waciwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotacj.

 

Aktualizacja 11.09.2014

---------------------------------

 

 

REALIZACJA PROJEKTW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Odpowiadajc na zapytania Wnioskodawcw dotyczce realizacji projektw, ktrych dziaania byy zaplanowane do 01.09.2014 r. informujemy, i mog by one realizowane wycznie na odpowiedzialno Wnioskodawcy, a wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji bd uznane za kwalifikowane po spenieniu nastpujcych warunkw:

1.    Wniosek znalaz si na Licie rankingowej i otrzyma mikrodotacj.

2.    Ponoszone wydatki s zgodne z budetem i harmonogramem okrelonym w Formularzu wniosku.

3.    rodki s wydatkowane zgodnie z przyznanymi limitami ( 8 pkt. 3 Umowy na udzielenie mikrodotacji)

4.    Wnioskodawca dopeni obowizku sprawozdawczego zgodnie z 8 Umowy na udzielenie mikrodotacji.

5.    Wnioskodawca dopeni obowizku informacyjnego zgodnie z 5 Umowy na udzielenie mikrodotacji.

UWAGA!!!

Wszystkie warunki musz by spenione cznie. W innym przypadku koszty nie bd kwalifikowane i nie bd podlegay refundacji.

 

Aktualizacja 08.09.2014

--------------------------------

 

 

WYNIKI KONKURSU NA MIKRODOTACJE

 

Informujemy, i obecnie trwa ocena merytoryczna Formularzy wnioskw. Przewiduj si, e Lista rankingowa w I Konkursie PPFM zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.fir.org.pl do dnia 10 wrzenia 2014r.

 

Aktualizacja 04.09.2014

--------------------------------

 

 

Posiedzenie Rady Ambasadorw

 

W dniach 28-29.08.2014r. w Kawiarnio Ksigarni Spdzielnia w Biaymstoku odbyo si posiedzenie Rady Ambasadorw. Rada dokonaa rekomendacji Formularzy wnioskw zgodnie z Priorytetami zamieszczonymi w Regulaminie Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do oceny merytorycznej.

 

Aktualizacja 02.09.2014

--------------------------------

 

Ocena formalna

 

Informujemy, i na etapie oceny formalnej zostay odrzucone 4 wnioski, ktre zgodnie z Regulaminem konkursu mikrodotacji do 5 tysicy zotych nie speniay kryteriw formalnych i nie zostay przekazane do kolejnego etapu oceny.

 

Aktualizacja 27.08.2014

--------------------------------

 

ZAKOCZY SI NABR W RAMACH I KONKURSU PODLASKIEGO POZARZDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

14 sierpnia 2014 roku zakoczy si pierwszy nabr Formularzy wnioskw na mikrodotacje w ramach projektu "Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji" wspierajcego grupy nieformalne/samopomocowe i mode organizacje pozarzdowe z terenu wojewdztwa podlaskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru na rok 2014 wpyny 254 wnioski zoone przez grupy nieformalne/samopomocowe jak i mode organizacje.

Dzikujemy wszystkim, ktrzy zoyli swoje Formularze wnioskw.

 

Aktualizacja 22.08.2014

--------------------------------

 

 

Rekrutacja Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji rozpoczta!

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogasza pierwszy nabr na mikrodotacje w ramach projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego.

 

Rodzaj realizowanych dziaa:

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau podmiotw/grup nieformalnych/samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

Projekty powinny by zgodne z co najmniej jednym z poniszych priorytetw:

PRIORYTET 1. MAE INICJATYWY

PRIORYTET 2. AKTYWNE SPOECZESTWO

PRIORYTET 3. AKTYWNI OBYWATELE

PRIORYTET 4: SILNE ORGANIZACJE POZARZDOWE

 

Wysoko rodkw:

Kwota wnioskowanej mikrodotacji nie moe by mniejsza ni 1000 z i nie moe przekracza 5000 z.

 

Termin i warunki skadania Wnioskw:

Wypeniony formularz wniosku naley zoy w terminie od dnia 28 lipca do dnia 14 sierpnia 2014.

Wnioski naley skada osobicie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 Biaystok od poniedziaku do pitku w godzinach 8.00-16.00 lub za porednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Biaystok.

Uwaga!!! W przypadku wnioskw skadanych za porednictwem poczty/kuriera decyduje data wpywu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

Kryteria wyboru Wnioskw:

Ocena wnioskw odbywa si bdzie w trzech etapach:

I Ocena formalna

II Ocena zgodnoci wniosku z Priorytetami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

III Ocena merytoryczna

Szczegowe zasady okrela Regulamin Konkursu Mikrodotacji do 5 tysicy zotych.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji do 5 tysicy zotych (pobierz)

2. Formularz wniosku dla modych organizacji (pobierz)

3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)

4. Umowa (pobierz)

 

Zapraszamy do wzicia udziau w pierwszej edycji konkursu!!!

 

Aktualizacja 25.07.2014

--------------------------------

 

 

 

Szanowni Pastwo!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 18 lipca 2014r. w godzinach 9.00 11.00 do Kawiarnio Ksigarni Spdzielnia (Biaystok ul. Skodowskiej 8/1) na kolejne konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji. Podczas indywidualnych spotka konsultant udziela bdzie szczegowych informacji odnonie zakresu oraz warunkw przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 16.07.2014

------------------------

 

 

Szanowni Pastwo!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 10 lipca 2014r. w godzinach 9.00 11.00 do Kawiarnio Ksigarni Spdzielnia (Biaystok ul. Skodowskiej 8/1) na konsultacje dotyczce Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji. Podczas indywidualnych spotka konsultant udziela bdzie szczegowych informacji odnonie zakresu oraz warunkw przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 08.07.2014

------------------------

 

 

Informujemy, e termin naboru wnioskw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji zostanie ogoszony w lipcu 2014 r.  i potrwa do 11.08.2014 r.

 

Aktualizacja 04.07.2014

------------------------

 

 

 

FiO_plakat.JPG

 

 

 

 

 

 

O projekcie

 

Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji

 

Celem gwnym projektu Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji jest wzmocnienie potencjau podmiotw/grup nieformalnych/samopomocowych dziaajcych w sferze aktywizacji spoecznej oraz zwikszenie potencjau obywateli w yciu publicznym.

 

Projekt skierowany jest do:

- modych organizacji - organizacje, ktre zostay wpisane do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od dnia zoenia wniosku o mikrodoracj,

- grup nieformalnych - nie mniej ni trzy osoby, wsplnie realizujce lub chcce realizowa dziaania w sferze poytku publicznego, nie posiadajce osobowoci prawnej,

- grup samopomocowych - dobrowolny zesp osb, ktrego aktywne dziaania skierowane s na pokonywanie problemw oraz zmian warunkw ycia jego czonkw,

z terenu woj. podlaskiego.

 

Wysoko mikrodotacji to:

- minimum 1000 z

- maksymalnie 5000 z

na projekty mieszczce si w sferze poytku publicznego, zgodnie z Regulaminem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Planowany termin naboru wnioskw: 07.07.2014r. 14.07.2014r.

 

 

Dokumenty konkursowe ju wkrtce bd dostpne na stronie www.fir.org.pl

 

 

Kontakt:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Biaystok

 

tel/fax. (85) 675 00 17, 509 198 202; e-mail: fio@fir.org.pl

 

 

 

Aktualizacja 05.06.2014

------------------------

 

5707_0_large.jpg

 

 

Projekt dofinansowany ze rodkw
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972