Sp�dzielnia jest Kobiet�
Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracyTERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 - 30.09.2019
Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00
O Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje
Dziaania 3.3. Ksztacenie zawodowe modziey na rzecz konkurencyjnoci podlaskiej gospodarki
Poddziaania 3.3.1 Ksztacenie zawodowe modziey na rzecz konkurencyjnoci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF

Cakowita warto projektu: 1 241 672,16z
Wkad Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33z
Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy - taka idea przywieca projektowi, ktry bdzie realizowany w przez Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych we wsppracy z Zespoem Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Niepowtarzaln szans na udzia w zajciach projektowych maj uczniowie klas I-III z kierunkw technik ywienia i usug gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii ywnoci i mleczarstwa.

Celem projektu jest podniesienie do koca wrzenia 2019r. kompetencji 130 uczniw i 12 nauczycieli ksztacenia zawodowego poprzez realizacj zmodernizowanego programu rozwojowego. Uczniowie korzystajcy ze wsparcia projektowego bd mogli wzmocni i wyrwna swoje szanse edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych. Zarwno uczniowie jak i nauczyciele bd mogli poszerzy umiejtnoci praktyczne poprzez udzia w staach zawodowych oraz zdobywa dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach branowych.

Projekt zakada realizacj nastpujcych dziaa:

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajciach:
- dydaktyczno-wyrwnawczych z jzyka angielskiego i matematyki
- w ramach k naukowych - innowacyjna matematyka, informatyka, jzyk angielski
- uwzgldniajcych indywidualne potrzeby uczniw
2. Organizacj grupowych warsztatw psychologiczno-pedagogicznych
3. Rozwijanie kompetencji zawodowych na zajciach:
- koa modego mleczarza
- koa analityka ywnoci
- koa technika ywienia i usug gastronomicznych
- koa logistyka
4. Stae zawodowe w przedsibiorstwach dla uczniw i nauczycieli
5. Kursy, szkolenia i warsztaty branowe dla uczniw i nauczycieli
6. Wyjazdy i zajcia dydaktyczne na wyszych uczelniach
7.Doposaenie w niezbdny sprzt i urzdzenia pracowni gastronomicznej i obsugi gocia
8. Utworzenie dwch, nowych pracowni zawodowych - analitycznej i produkcyjnej, niezbdnej do ksztacenia uczniw w zawodzie technik technologii ywnoci i mleczarstwa.


PLANOWANE EFEKTY:
- dostosowanie oferty edukacyjnej do wymaga rynku pracy
- wyszy poziom wiadomoci i umiejtnoci u uczniw w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych
- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej
- zwikszenie wsppracy z pracodawcami i uczelniami wyszymi
- utworzenie i doposaenie pracowni ksztacenia zawodowego
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972