Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta PrzedsiębiorczaFundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

"Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Projekt realizowany jest w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider: Miasto Łomża

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Czas realizacji:1 marzec 2017r. do 28 lutego 2019r.

Celem projektu jest zwiększenie do 28.02.2019 r. aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30K i 28M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej (w tym PAI) świadczone przez CIS w Łomży, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 33 osoby.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 908,09 zł.

GRUPA DOCELOWA:
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w 2017 r. - 30 osób, w 2018 r. - 28 osób), w tym m.in. osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy. Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących woj. podlaskie.

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły ze szczególnym uwzględnieniem okresów:
 1. Marzec - maj 2017 r. (30 os.)
 2. Listopad - grudzień 2017 r. (28 os.)
Planowane formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:
 1. Aktywizacja społeczna
  1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  2. Zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez psychologa, terapeutę uzależnień, socjoterapeutę)
  3. Trening umiejętności społecznych
  4. Warsztaty rozwoju osobistego
  5. Specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne
 2. Aktywizacja zawodowa
  1. Szkolenie zawodowe (Krawiec, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz, Ogrodnik)
  2. Kurs Przedsiębiorczości
  3. Zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeutę), spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972